Tăng cường xử lý vấn đề dạy thêm, học thêm trong các cấp học hiện nay

- Thứ Tư, 22/02/2023, 08:23 - Chia sẻ

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trả lời Cử tri Đà Nẵng kiến nghị cần tăng cường xử lý vấn đề dạy thêm, học thêm trong các cấp học hiện nay, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, vấn đề dạy thêm, học thêm trong các cấp học hiện nay Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm, học thêm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17).

Sau khi Luật sửa đổi Luật Đầu tư đưa hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một số Điều quy định về điều kiện và cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm (Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) tại Thông tư số 17 không còn hiệu lực.

Tuy nhiên, các quy định khác của Thông tư số 17 vẫn có hiệu lực thi hành như quy định về nguyên tắc dạy thêm, học thêm, các trường hợp không được dạy thêm, học thêm, trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của địa phương, cơ sở giáo dục.

Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hoạt động dạy thêm, học thêm phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau: không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau, khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh; không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá; đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý;

Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm; hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của học sinh.

Về các trường hợp không được dạy thêm, học thêm, Thông tư số 17 đã quy định: không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Về trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của địa phương, cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay đã được quy định rõ trong Thông tư số 17. Cụ thể:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15, Thông tư số 17: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; Căn cứ quy định tại văn bản này và các quy định khác có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.”.

Trách nhiệm của Sở GDĐT được quy định tại Điều 16 của Thông tư số 17: Sở GDĐT là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định; tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức phổ biến, thanh tra, kiểm tra về nội dung dạy thêm, học thêm;

Phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ GDĐT khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Trên thực tế, nhiều địa phương căn cứ vào các điều còn hiệu lực của Thông tư số 17 đã ban hành các văn bản quy định việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa phương có hiệu quả, đặc biệt là hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau khi được đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm (sửa Thông tư số 17) nhằm bảo đảm phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Đỗ Nhung
#