Đại học quốc gia Hà Nội có thêm Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

- Thứ Năm, 01/02/2024, 07:38 - Chia sẻ

Ngày 29.1, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, kể từ ngày 1.3.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự đảm bảo chi thường xuyên, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao theo định hướng liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt tiên phong trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật; Thực hiện vai trò nghiên cứu, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách… tạo nền tảng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc ĐHQGHN, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển một cơ sở đào tạo, nghiên cứu liên ngành và nghệ thuật tại ĐHQGHN; kế thừa truyền thống từ ĐH Đông Dương đồng thời mở ra thêm một định hướng phát triển mới trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam.

Với định hướng phát triển chuyên môn chủ yếu là các lĩnh vực khoa học liên ngành và nghệ thuật, việc chuyển đổi mô hình của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là một trong những bước đi mang tính đột phá của ĐHQGHN.

Sự kết hợp giữa nền tảng và kinh nghiệm truyền thống cùng với sức sáng tạo, tiên phong sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển vững chắc của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật ngay sau khi được thành lập.

Quốc Việt
#