Cử tri đề xuất công nhận giáo sư phải có công trình nghiên cứu phục vụ trực tiếp sản xuất

- Thứ Sáu, 19/05/2023, 15:38 - Chia sẻ

Cử tri TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư Nhà nước khi xét duyệt công nhận thầy cô đại học đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư nên yêu cầu phải có ít nhất một công trình nghiên cứu phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống trong nước mới được xét duyệt phong chức danh.

Đồng thời, Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm dành một tỷ lệ điểm xứng đáng cho các công trình nghiên cứu có liên kết với cơ quan, doanh nghiệp trong nước mà kết quả là phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống.

Cử tri đề xuất công nhận giáo sư, phó giáo sư phải có công trình nghiên cứu phục vụ trực tiếp sản xuất -0
Ảnh minh họa: Tiền phong

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg) và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg).

Những quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được đông đảo đội ngũ nhà khoa học trong nước và nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao.

Về kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Bộ GD-ĐT tạo sẽ nghiên cứu, xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Minh Vân
#