Bắc Giang:

Yêu cầu giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật môi trường của Công ty TNHH Letsolar Việt Nam

- Chủ Nhật, 08/01/2023, 11:07 - Chia sẻ

Công ty TNHH Letsolar Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại lô B1 KCN Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Bắc), TP Bắc Giang phải thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Letsolar Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại lô B1 (thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần thép Phương Bắc), KCN Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Bắc), TP Bắc Giang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy Letsolar Việt Nam”.

Công ty TNHH Letsolar Việt Nam thực hiện dự án để sản xuất, gia công và lắp ráp các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời.

Dự án được thực hiện với diện tích là 2.630m2, sản xuất, gia công và lắp ráp các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời: Quy mô khoảng 199 MWh/năm tương đương 199.000 KWh/năm.

Công ty TNHH Letsolar Việt Nam có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại  Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường, có trách nhiệm: Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành  các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

UBND tỉnh Bắc Ging yêu cầu giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật môi trường của Công ty TNHH Letsolar Việt Nam.

Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND thành phố Bắc Giang nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang. Thời hạn của giấy phép là 10 năm, kể từ ngày 28/8/2022.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án “Nhà máy Letsolar Việt Nam” theo quy định của pháp luật.

Các yêu cầu đảm bảo pháp luật về môi trường Công ty TNHH Letsolar Việt Nam cần tuân thủ

Công ty TNHH Letsolar Việt Nam thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần thép Phương Bắc. Ngày 01.12.2022, Công ty TNHH Letsolar Việt Nam đã ký biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án Nhà máy thép Phương Bắc và cung cấp dịch vụ xử lý nước thải với Công ty cổ phần thép Phương Bắc, trong đó có nội dung: Nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Letsolar Việt Nam được thu gom vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty cổ phần thép Phương Bắc. Công ty cổ phần thép Phương Bắc sẽ thuê nhân công vận hành hệ thống xử lý và chịu trách nhiệm đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước khi xả ra hệ thống chung của KCN Song Khê-Nội Hoàng (khu phía Bắc).

Yêu cầu Công ty TNHH Letsolar Việt Nam vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải của dự án để xử lý toàn bộ khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường.

Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định tại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10.01.2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10.01.2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm để theo dõi, giám sát và thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định.

Công ty TNHH Letsolar Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy YiYin Solar Việt Nam” của Công ty TNHH YiYin Solar Việt Nam đã được hoàn thiện theo Công văn số 1954/TNMT-BVMT ngày 04.7.2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát quá trình thực hiện dự án và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Cao Kỳ
#