Bắc Giang: Yêu cầu chủ dự án "Khu dân cư số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam" tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về môi trường

- Thứ Năm, 29/12/2022, 10:08 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Kim Long và Công ty TNHH Đại Kim thực hiện đúng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường khi thực hiện Dự án “Khu dân cư số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam”.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 18.12.2022 cấp phép cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Kim Long và Công ty TNHH Đại Kim (sau đây gọi tắt là Chủ dự án), địa chỉ trụ sở chính tại thôn Lan Hoa, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Khu dân cư mới số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam” (sau đây gọi tắt là Dự án), địa chỉ tại thôn An Phú (Đình và thôn Chùa cũ), xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Dự án được thực hiện tại Thôn An Phú (Đình và thôn Chùa cũ), xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có tổng diện tích là 7,2279ha.

Với quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi danh giới dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Lục Nam phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 27.03.2019, số 1150/QĐUBND ngày 26.04.2021 và số 2266/QĐ-UBND ngày 07.09.2021 trên diện tích khoảng 7,2279ha, bao gồm: San nền, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc, bãi đỗ xe, khuôn viên cây xanh, ga rác.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ dự án thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi thoát mương tiêu thoát nước cạnh dự án; Không được phép lắp đặt đường ống khác để xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Kim Long và Công ty TNHH Đại Kim thực hiện đúng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường khi thực hiện Dự án “Khu dân cư số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam”.

Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ theo quy định.

Đối với các nguồn phát sinh tiếng ồn phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép.

Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Quyết định nêu trên và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng phó sự cố môi trường, chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra; các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; Định kỳ kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Dự án để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án đảm bảo đạt Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra mương thoát nước cạnh khu vực dự án thuộc khu vực xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đảm bảo không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, không khí khu vực.

Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định tại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu Chủ dự án báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lục Nam nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Quyết định nêu trên, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lục Nam.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lục Nam, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án “Khu dân cư mới số 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam” Thôn An Phú (Đình và thôn Chùa cũ), xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Kim Long và Công ty TNHH Đại Kim được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát quá trình thực hiện dự án và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Cao Kỳ
#