Giám sát nhiệm vụ phát thanh - truyền hình và báo chí, xuất bản

Tăng tính định hướng và chất lượng thông tin 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động phát thanh - truyền hình, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được quan tâm tăng cường và thực hiện đúng quy định. Các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục báo chí ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng. Trong xu thế phát triển chính quyền điện tử, để quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh - truyền hình, báo chí và xuất bản, cần phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đó là ghi nhận sau đợt giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phú Thọ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát thanh - truyền hình và báo chí, xuất bản trên địa bàn.

Đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, những năm qua, công tác quản lý hoạt động phát thanh - truyền hình, báo chí, xuất bản được tăng cường và thực hiện theo đúng quy định. Các kênh truyền hình, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở thực sự là phương tiện thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục báo chí ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng; nội dung chương trình truyền thanh địa phương mang tính tổng hợp, thông tin kịp thời các sự kiện quan trọng, cơ bản đáp ứng nhu cầu nắm bắt những thông tin thiết yếu của người dân.

Bên cạnh đó, công tác quản lý báo chí, xuất bản được thực hiện hiệu quả. Trong đó, hoạt động báo chí được quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo quy định; công tác quản lý về báo chí được quan tâm, tăng cường, chất lượng báo chí được nâng lên. Các cơ quan báo chí địa phương đã thực hiện nghiêm các quy định về báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát tình hình thời sự, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước và của tỉnh, bám sát định hướng, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Hoạt động xuất bản, in, phát hành cũng cơ bản ổn định, bảo đảm hài hòa giữa phục vụ nhiệm vụ chính trị với sản xuất, kinh doanh. Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống lưu chiểu điện tử, giúp việc kiểm soát xuất bản phẩm khi lưu hành được chặt chẽ; lưu trữ, tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đoàn giám sát làm việc tại Báo Phú Thọ  

Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chưa có nhiều chương trình giải trí, gameshow thu hút khán giả. Công tác xã hội hóa để thực hiện các chương trình, sự kiện lớn, các sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm, đề tài khoa học, nhất là chưa có nhiều ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào phát thanh, truyền hình. Ngoài ra, cơ sở vật chất của các đơn vị còn khó khăn, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu đồng bộ. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật tại một số đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện chưa đồng bộ và thiếu các trang thiết bị đạt chuẩn, một số trang thiết bị đã đầu tư lâu ngày nên lạc hậu, xuống cấp. Hoạt động của hệ thống truyền thanh cấp xã ở một số địa phương còn kém hiệu quả, hỏng hóc chưa được sửa chữa kịp thời; cá biệt có nơi còn để ngừng hoạt động thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp âm, tiếp sóng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến với người dân. Năng lực hoạt động của doanh nghiệp in còn thấp, quy mô nhỏ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu về in xuất bản phẩm; phát hành đến vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Nguyên nhân của thực trạng trên do các đơn vị chưa dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học để có giải pháp ứng dụng các thành tựu kỹ thuật công nghệ trong phát thanh, truyền hình; nguồn thu sự nghiệp thấp, ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nên chưa quan tâm đầu tư tương xứng. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, báo chí đa phương tiện và mạng xã hội với nội dung, phương thức mới khiến công tác quản lý về báo chí còn gặp khó khăn. Là tỉnh gần Thủ đô Hà Nội - nơi tập trung các nhà xuất bản và các công ty in quy mô lớn - các doanh nghiệp in, phát hành của tỉnh phải chịu cạnh tranh gay gắt. Nhu cầu chuyển hướng của thị trường sang dùng các văn bản, sổ sách điện tử cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ sở in.

Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã, đặc biệt là các xã sau sắp xếp, sáp nhập để phát huy vai trò tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động thông tin cơ sở, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 135/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và báo chí, xuất bản về chất lượng hoạt động, chất lượng cung cấp thông tin; kịp thời chấn chỉnh những đơn vị vi phạm, định hướng thông tin.

Đoàn giám sát cũng đề nghị các đơn vị truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, bảo đảm chính xác, kịp thời, chất lượng, phản ánh đầy đủ mọi mặt của xã hội; phát huy vai trò của cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân. Xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, xác định sản phẩm chủ lực để đầu tư; tăng cường các chương trình, chuyên mục phong phú, hấp dẫn khán, thính giả.

Huyền Loan