Quyền giám sát của nghị viện châu Âu

Giám sát ngân sách 

Xem với cỡ chữ
Quyền giám sát ngân sách của EP được thực hiện thông qua quyền quyết định ngân sách.
 
Cũng giống như mọi mô hình nghị viện, EP có quyền đặc biệt quan trọng trong việc quyết định ngân sách. EP tham gia vào quá trình chuẩn bị ngân sách, đặc biệt là đề ra hướng dẫn chung và loại hình chi tiêu. Nhiệm vụ của EP là cùng Hội đồng châu Âu xem xét dự thảo ngân sách và sau đó có quyền thông qua hoặc bác bỏ. Ngân sách của cộng đồng được chia làm hai loại chi tiêu: bắt buộc và không bắt buộc. Trước đây, khoản chi tiêu bắt buộc chiếm gần 90% ngân sách của cộng đồng. EP có rất ít quyền kiểm soát và gần như không có ảnh hưởng nào đến mảng này của ngân sách mà chỉ có quyền kiểm soát đối với 10% không bắt buộc còn lại, mà chủ yếu là các chi phí cho quỹ xã hội và khu vực. Trong khi bàn thảo về vấn đề ngân sách, EP có quyền đưa ra quyết định đối với những chi tiêu không bắt buộc, nhưng chỉ có quyền đề xuất thay đổi đối với chi tiêu bắt buộc.

Đến nay, khoản chi tiêu “không bắt buộc” đã tăng lên, chiếm gần 55% ngân sách của Liên minh châu Âu, do đó quyền hạn của EP trong vấn đề ngân sách cũng tăng lên. Bên cạnh đó, Hiến pháp châu Âu ra đời cũng góp phần tăng cường quyền hạn của EP trong lĩnh vực này. Cụ thể là Hiến pháp đề xuất hủy bỏ sự phân biệt giữa chi tiêu bắt buộc và chi tiêu không bắt buộc. Bổ sung vào quyền bác bỏ hoàn toàn quy trình ngân sách, EP có quyền ra quyết định cuối cùng đối với toàn bộ quy trình ngân sách.

Để giúp EP trong việc quyết định ngân sách, một Ủy ban kiểm soát ngân sách được thành lập chịu trách nhiệm kiểm soát sự thực hiện ngân sách của Liên minh và của Quỹ phát triển châu Âu, các quyết định liên quan đến việc chi tiêu của Nghị viện, bao gồm quá trình chi tiêu nội bộ và tất cả các giải pháp đi kèm hay thực hiện các quyết định đó. Ủy ban cũng có thẩm quyền kiểm tra sổ sách kế toán và bảng cân đối kế toán của Liên minh, tình hình tài chính của các thể chế và các cơ quan được cung cấp tài chính. Ủy ban có thẩm quyền kiểm soát các hoạt động tài chính của Ngân hàng đầu tư châu Âu và giám sát tính hiệu quả chi tiêu trong việc thực hiện các chính sách của Liên minh. Ủy ban cũng có trách nhiệm thẩm tra gian lận và vi phạm pháp luật trong khi thực hiện ngân sách Liên minh và đưa ra các giải pháp ngăn chặn, tham gia tố tụng những trường hợp liên quan và bảo vệ lợi ích tài chính Liên minh nói chung. Ủy ban cũng có quyền đưa ra quy định tài chính và thực hiện quản lý, kiểm soát ngân sách.

Hồng Hà