Nhịp cầu

Giải quyết ngay các kiến nghị không phụ thuộc vào nguồn lực 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Cần Thơ Khóa IX, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận, chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra. Qua rà soát, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Cụ thể, 7/82 ý kiến, kiến nghị đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét giải quyết cơ bản dứt điểm (chiếm 8,54%); 3/82 ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu và đang tìm biện pháp giải quyết (chiếm 3,66%); 28/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đang được xem xét, sẽ giải quyết trong thời gian tới (chiếm 34,15%); 28/82 ý kiến, kiến nghị được giải trình, cung cấp thông tin để cử tri nắm (chiếm tỷ lệ 34,14%).

Những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm thường xuyên, chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của UBND và các ngành, các cấp còn có vai trò quan trọng trong sự tích cực tham mưu của Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri… Tuy nhiên, qua rà soát, vẫn còn 16/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh (chiếm 19,51%) chưa được các ngành chức năng trả lời thỏa đáng, một số nội dung trả lời chưa nêu được giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Nội dung trả lời của một số cơ quan, đơn vị còn báo cáo nhiều thành tích của ngành, trả lời còn chung chung chưa đi thẳng vào nội dung trọng tâm ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đặt ra, cũng như chưa đưa ra biện pháp, lộ trình để giải quyết; còn một số nội dung trả lời chưa đầy đủ các nội dung được cử tri kiến nghị. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì vẫn còn tình trạng đùn đẩy, trả lời chung chung…

Thực trên cho thấy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, UBND thành phố cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hữu quan thành phố, địa phương giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến tại các kỳ họp của HĐND thành phố. Đối với các nội dung trong khả năng của thành phố có thể giải quyết ngay, đặc biệt là các nội dung không phụ thuộc vào nguồn lực, lộ trình, thời gian để thực hiện, UBND thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay. Đối với một số nội dung dự kiến thực hiện và thực hiện hoàn thành trong năm 2020, UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch…

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 2 đến sau Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố và sớm giải quyết các nội dung còn trả lời chung chung, các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm... Đây cũng chính là những nội dung Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố.

LÊ THƯ