Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Điện Biên

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị 

Xem với cỡ chữ
Để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, 5, 9, 10, 12 và 14, HĐND tỉnh Điện Biên yêu cầu UBND tỉnh: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị trước, sau các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đến nay chưa giải quyết xong; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, tham mưu giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp…

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XIV; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Điện Biên đã thông qua Nghị quyết về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh.

Gần 70% kiến nghị được giải quyết xong

Theo đó, Nghị quyết HĐND đã nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác này. Đó là việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, cấp huyện quan tâm, chỉ đạo giải quyết; có sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh. Khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo kịp thời các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, trả lời cử tri. Vì vậy, các kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp trước và các kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 14 đã được tiếp thu, trả lời. Trong đó, 32/48 kiến nghị (chiếm 66,7%) đã được giải quyết xong; 4/48 kiến nghị (chiếm 8,3%) đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 12/48 kiến nghị (chiếm 25%) đã được UBND tỉnh tiếp thu đang trong quá trình giải quyết.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Điện Biên Phủ phối hợp TXCT tại xã Mường Phăng
Ảnh: Thúy Chinh

Việc giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, giúp cho các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố và nâng cao lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giải quyết

Nghị quyết HĐND tỉnh Điện Biên cũng thẳng thắn chỉ ra: Việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri có việc chưa giải quyết xong theo thời gian đã xác định trong Nghị quyết của HĐND tỉnh, đến nay còn 2 kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, UBND tỉnh xác định thời gian giải quyết trong năm 2019 và 2020, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục giám sát, đôn đốc nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong, cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị; 9 kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước (Kỳ 4, 5, 9 ,10, 12) UBND tỉnh đã tiếp thu và đang giải quyết nhưng chưa xác định được thời gian giải quyết cụ thể, trong đó có những việc đã kéo dài nhiều năm, cử tri bức xúc.

Nguyên nhân được xác định do một số cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri nên trong chỉ đạo còn thiếu quyết liệt, sâu sát; công tác phối hợp của một số ngành, cấp huyện trong công tác tham mưu, giải quyết kiến nghị của cử tri có việc chưa kịp thời, chưa rõ giải pháp để giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, có kiến nghị của cử tri là những việc từ nhiều năm trước, có nhiều nội dung tồn tại phức tạp nên khó khăn trong quá trình xem xét, giải quyết. Có kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, ban hành chính sách và nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tiếp theo trong điều kiện nguồn lực của tỉnh cơ bản phụ thuộc Trung ương nên không giải quyết ngay được và không xác định được thời gian giải quyết cụ thể.

Trên cơ sở nhìn nhận đúng thực tế và nguyên nhân, để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, 5, 9, 10, 12 và 14, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị trước, sau các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đến nay chưa giải quyết xong. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, tham mưu giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả giải quyết theo quy định. Đối với 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đang giải quyết nhưng chưa xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu xác định biện pháp và dự kiến thời hạn giải quyết, để cử tri biết, theo dõi, giám sát. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, kiến nghị giải quyết để kịp thời thông tin đến cử tri.

LÊ HOA