Phương án đơn giản hóa quy định ngành nghề thuộc quản lý của của Ngân hàng Nhà nước

- Thứ Ba, 29/11/2022, 08:15 - Chia sẻ

Xin hỏi, phương án đơn giản hóa quy định các nhóm ngành nghề thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước như thế nào? – (Hồng Thái - Bình Dương).

Đơn giản hóa quy định ngành nghề thuộc quản lý của của Ngân hàng Nhà nước
Luật sư Nguyễn Văn Ngọc 

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Công ty Luật Đại Huệ, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

Ngày 08/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1361/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, phê duyệt đề án đơn giản hóa quy định 04 nhóm ngành nghề thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước như sau:

Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô

- Chế độ báo cáo 1: Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn (mã chế độ báo cáo: G19.CDBC.00005):

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

+ Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

+ Sửa đổi mẫu đề cương báo cáo theo hướng đơn giản, phù hợp với việc thực hiện trên môi trường điện tử: Sửa đổi mẫu biểu 01 kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư số 14/2019/TT-NHNN).

- Chế độ báo cáo 2: Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước của Quỹ bảo toàn (mã chế độ báo cáo: G19.CDBC.00004)

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

+ Sửa đổi mẫu đề cương báo cáo theo hướng đơn giản, phù hợp với việc thực hiện trên môi trường điện tử: Sửa đổi mẫu biểu 02 kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Thông tư số 14/2019/TT-NHNN).

- Chế độ báo cáo 3: Báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn (mã chế độ báo cáo: G19.CDBC.00006)

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

+ Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

+ Sửa đổi mẫu đề cương báo cáo theo hướng đơn giản, phù hợp với việc thực hiện trên môi trường điện tử: Sửa đổi mẫu biểu 02 kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Thông tư số 14/2019/TT-NHNN).

Hoạt động vay trả nợ nước ngoài

Thủ tục hành chính: Đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (mã thủ tục hành chính: 1.000122)

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp tài khoản truy cập dạng điện tử.

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

Chế độ báo cáo: Báo cáo tình hình chi nhánh, phòng giao dịch, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; Chi nhánh, Văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài (mã chế độ báo cáo: G19.CDBC.00029)

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

+ Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

+ Sửa đổi biểu số liệu báo cáo theo hướng đơn giản, phù hợp với việc thực hiện trên môi trường điện tử: Sửa đổi Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Thông tư số 01/2022/TT-NHNN).

Hoạt động thanh toán

Chế độ báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động ATM (mã chế độ báo cáo: G19.CDBC.00066)

Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

+ Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

+ Sửa đổi mẫu đề cương báo cáo theo hướng đơn giản, phù hợp với việc thực hiện trên môi trường điện tử: Sửa đổi mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Thông tư số 44/2018/TT-NHNN, Thông tư số 14/2019/TT-NHNN).

Thái Yến ghi
#