Hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài được quy định thế nào?

- Thứ Bảy, 04/11/2023, 08:35 - Chia sẻ

Xin hỏi, pháp luật hiện nay quy định thế nào về hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài? – Câu hỏi của bạn Hoàng Quý (TP. Hồ Chí Minh).

Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài -0
Ảnh minh họa/ITN

Luật sư Hoàng Văn Chiển Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Đối tượng liên kết giáo dục với nước ngoài

Căn cứ Điều 6, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định đối tượng liên kết giáo dục với nước ngoài gồm các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục của Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Căn cứ Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục:

- Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;

- Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết, trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với các nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác;

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác;

- Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực hiện;

- Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục;

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết xây dựng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung chủ yếu: Sự cần thiết; giới thiệu các bên liên kết; nội dung liên kết; cơ sở vật chất, thiết bị; danh sách giáo viên dự kiến kèm theo lý lịch chuyên môn; đối tượng, tiêu chí và quy mô tuyển sinh; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp, tính tương đương của văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài đối với văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (nếu có); biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học và người lao động; bộ phận phụ trách liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí; sự hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên, học sinh.

Thẩm quyền, thủ tục phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Căn cứ Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài.

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài;

- Các bên liên kết gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến sở giáo dục và đào tạo;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, sở giáo dục và đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho các bên liên kết;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả thẩm định chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo quyết định phê duyệt liên kết giáo dục theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. Trường hợp liên kết giáo dục không được phê duyệt thì sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do.

Thời hạn liên kết giáo dục với nước ngoài

Căn cứ Điều 11, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định thời hạn của liên kết giáo dục không quá 05 năm kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.

Việc gia hạn liên kết giáo dục phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi liên kết giáo dục hết thời hạn. Điều kiện gia hạn:

- Các bên liên kết thực hiện đúng quy định trong quyết định phê duyệt liên kết;

- Không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài

Việc đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục được quy định cụ thể tại Điều 13, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP như sau:

(1) Liên kết giáo dục bị đình chỉ tuyển sinh nếu không bảo đảm một trong các nội dung quy định tại Điều 7, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

2) Trách nhiệm của các bên liên kết khi bị đình chỉ tuyển sinh:

- Khắc phục các vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

- Bảo đảm học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập;

- Báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt liên kết về kết quả khắc phục các vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh để cho phép hoạt động trở lại.

(3) Liên kết giáo dục chấm dứt trong những trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết;

- Theo đề nghị của các bên liên kết;

- Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

- Vi phạm quy định của quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết ở mức độ pháp luật quy định phải chấm dứt.

(4) Trách nhiệm của các bên liên kết khi bị chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn.

- Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học;

- Bồi hoàn cho học sinh các khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động;

- Thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động;

- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác.

(5) Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền chấm dứt liên kết.

- Người có thẩm quyền phê duyệt liên kết thì có thẩm quyền chấm dứt liên kết;

- Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết bao gồm: Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản;

- Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 10, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì giám đốc sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Trường hợp liên kết giáo dục bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chấm dứt liên kết:

+ Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

+ Vi phạm quy định của quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết ở mức độ pháp luật quy định phải chấm dứt.

Thái Yến ghi
#