EVNNPC kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 27.8, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tiến hành hội nghị trực tuyến kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu tư năm 2021 do Ban quản lý dự án Lưới điện (BA1) làm quản lý A.
EVNNPC tổ chức hội nghị trực tuyến để kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu tư năm 2021
EVNNPC tổ chức hội nghị trực tuyến để kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu tư năm 2021

Theo kế hoạch, năm 2021 số lượng các dự án phải hoàn thành của các Ban Quản lý dự án và các Công ty điện lực được giao quản lý A, có tổng số phải khởi công là 56 dự án. Trong đó có 46 dự án theo QĐ137, 10 dự án theo điều hành của EVNNPC. Tổng số dự án phải đóng điện trong năm 2021 là 57 dự án. Trong đó, có 48 dự án theo QĐ137, 9 dự án theo điều hành EVNNPC. Đến thời điểm hiện nay, 26 dự án đã khởi công. Trong đó có 25 dự án theo QĐ137 và 1 dự án theo điều hành của EVNNPC, 30 dự án còn lại dự kiến khởi công trong 4 tháng còn lại của năm 2021. 19 dự án đã đóng điện, với 18 dự án theo QĐ137 và 1 dự án theo điều hành của EVNNPC, 38 dự án còn lại sẽ đóng điện trong năm 2021.

Về công tác chuẩn bị đầu tư trong 2021, BA1 phải phê duyệt 40 Báo cáo nghiên cứu khả thi và 29 thiết kế kỹ thuật. Đến nay, 9/40 Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, 29/40 BCNCKT dự kiến phê duyệt trong 4 tháng cuối năm 2021, 2/40 BCNCKT đề nghị chuyển sang năm 2022, 2/29 thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, 12/29 thiết kế kỹ thuật dự kiến phê duyệt trong 4 tháng cuối năm 2021 và 15/29 TKKT đề nghị chuyển sang năm 2022.

Trong 7 tháng đầu năm, EVNNPC đã đảm bảo điện an toàn, liên tục tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc
Dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 nhưng 7 tháng đầu năm 2021, EVNNPC đã đảm bảo điện an toàn, liên tục tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên các đơn vị tham gia dự án trong thời gian dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo EVNNPC đã yêu cầu tất cả các cá nhân, đơn vị tham gia công tác đầu tư xây dựng tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương có dự án. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Công ty Điện lực tổ chức triển khai các dự án khởi công, đóng điện, chuẩn bị đầu tư theo đúng danh mục, tiến độ đã được EVNNPC chấp thuận điều chỉnh và làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị. Các đơn vị xây dựng tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo tiến độ theo tuần để kiểm soát, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch và kịp thời có những điều chỉnh đảm bảo hoàn thành các dự án đã đăng ký đóng điện trong năm 2021. Giám đốc các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về cam kết hoàn thiện các thủ tục còn thiếu khi trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật. Các Ban Quản lý dự chủ trì cùng Ban Đầu tư, Ban Kỹ thuật và các Công ty điện lực tiếp tục rà soát khắc phục tồn tại sau đóng điện và xử lý xong trong quý III năm 2021.

Bảo Ngân