EVNGENCO1: Triển khai Chương trình hành động đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU triển khai Nghị quyết của Đảng ủy EVN về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Chương trình hành động là cơ sở quan trọng để EVNGENCO1 xây dựng và triển khai thành công kế hoạch tổng thể về thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Thời gian qua, công tác triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp tại EVNGENCO1 luôn được quan tâm chú trọng, đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Văn hóa doanh nghiệp được bảo đảm thực thi đầy đủ qua việc tuân thủ hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức, các quy tắc giao tiếp ứng xử trong toàn Tổng công ty. Văn hóa còn được thể hiện trong quy chế làm việc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hoạt động chăm lo, phát huy các giá trị truyền thống quý báu khơi dậy niềm tự hào của cán bộ công nhân viên về truyền thống của Tổng công ty và ngành điện Cách mạng Việt Nam.

Tiểu tu Tổ máy H1 - Công ty Thủy điện Đại Ninh
Tiểu tu Tổ máy H1 - Công ty Thủy điện Đại Ninh

Đặc biệt, tại EVNGENCO1, việc thực thi văn hóa doanh nghiệp còn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội. Với quan niệm “văn hóa doanh nghiệp phải gắn với tạo dựng lối sống vì cộng đồng” và “sự phát triển của Tổng công ty không đơn thuần chỉ là mục tiêu kinh tế mà phải là sự kết hợp hài hòa với lợi ích xã hội”, Tổng công ty luôn chủ động, tham gia tích cực, có hiệu quả với nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn.

Trước bối cảnh kinh tế chính trị thế giới đang biến động mạnh mẽ, sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi phải hội nhập toàn diện, việc xây dựng thành công văn hóa tiến bộ với bản sắc riêng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững, bảo đảm thu nhập việc làm cho người lao động. Hiện thực hóa chủ trương này, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy EVN về đẩy mạnh thực thi văn hoa doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết của Đảng ủy EVN với tình hình thực tế về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty và các đơn vị, chương trình hành động đã xây dựng đồng bộ các biện pháp sẽ triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị; huy động sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị trong công tác văn hóa doanh nghiệp.

Hoàn thiện, đổi mới hệ thống nội dung tài liệu, chuyển đổi số trong công tác văn hóa doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổng thể thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 bám sát nội dung định hướng văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty và mục tiêu chiến lược văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.

Tăng cường công tác truyền thông về văn hoá doanh nghiệp. Đa dạng các hình thức truyền thông về văn hóa doanh nghiệp. Gắn xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các hoạt động phát triển thương hiệu Tổng công ty trở thành một thương hiệu mạnh có uy tín trong cộng đồng xã hội.

Chú trọng chất lượng quản trị thực thi văn hóa doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, cách thức triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp theo hướng ngày càng trở nên mới mẻ, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng và tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Vân Phi