EVN nỗ lực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, EVN đã thực hiện tốt công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định. Đặc biệt, Đề án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện lực và 3 Tổng công ty Phát điện thuộc EVN cơ bản được thực hiện thành công. Đại diện EVN cho biết, thời gian tới, sẽ tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
EVN khẩn trương thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
Nguồn: ITN

Chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ

Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14.6.2017, EVN đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện lực và 3 Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn. Ngày 19.3.2020, HĐTV EVN cũng đã ban hành Chỉ thị số 1646/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2020 của EVN. 

Thực hiện Quyết định 852 và Chỉ thị 1646, trong năm 2020, EVN đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn. Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3; hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2; trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Phát điện 1. EVN cũng đã hoàn thành thoái vốn tại 3 công ty cổ phần gồm Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, Phong điện Thuận Bình và Công ty Tài chính CP Điện lực.

Song song đó, EVN cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn; triển khai các đề án, dự án thành phần trong Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh” theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác chuẩn bị hạ tầng số, dữ liệu đang dần hoàn thiện, là cơ sở để đưa các ứng dụng của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động trong các năm tiếp theo. Hoàn thành nhiệm vụ về đào tạo trong Đề án quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo chuyên gia, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý theo kế hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến trong Tập đoàn.

Lãnh đạo EVN yêu cầu các Ban chuyên môn, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh tranh, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo chỉ đạo của Bộ Công thương; đẩy mạnh việc ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số.

Thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành chỉ đạo, cần khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo nội dung Đề án, trong giai đoạn 2021 - 2025, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tiếp tục quản lý các nhà máy thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; quản lý các Ban Quản lý dự án điện và các đơn vị dịch vụ, phụ trợ khác của ngành Điện. EVN đã trình hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3); thực hiện cổ phần hóa EVNGENCO 1, 2 theo lộ trình; thực hiện thoái vốn theo danh mục đã được phê duyệt sau khi có hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền...

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định, việc xây dựng Đề án là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của EVN trong giai đoạn tới. Đề án phải thể hiện được vai trò của EVN trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện tốt các sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, định hình rõ sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp, đơn vị của EVN sao cho hoạt động hiệu quả, phát triển trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Ban Tổ chức và Nhân sự EVN - đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Đề án, bám sát các nghị quyết, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 1.4.2021 để điều chỉnh nội dung Đề án cho phù hợp. Các Ban chuyên môn phải tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án, trình HĐTV Tập đoàn xem xét, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 và giai đoạn tới, các đơn vị thành viên cần bám sát tiến độ về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa theo quy định. Tiếp tục rà soát, hoàn thành quy chế, quy định trong toàn Tập đoàn, trong đó, chú trọng công tác nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các công ty cổ phần. 

Dương Cầm