Nhịp cầu

Duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai hàng năm cho thấy, việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017 - 2020 đã được các cấp, các ngành thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều xã đã có những sáng tạo như: Phối hợp với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật đến hội viên, đoàn viên; tuyên truyền pháp luật theo các dòng họ và chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền pháp luật đến học sinh; tổ chức “ngày pháp luật” trong các nhà trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho giáo viên và học sinh tại các nhà trường để cho các em học sinh sớm được tiếp cận pháp luật ngay trong môi trường học tập, tạo điều kiện cho các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay trong nhà trường.

Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai thực hiện các mô hình điểm về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và thị xã Sa Pa. Tại các mô hình điểm, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND xã được lựa chọn thực hiện điểm tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật đến nhân dân. Qua giám sát thực tế cơ sở của Ban Dân tộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện cho thấy, các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức tại các thôn bản cơ bản có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Hoạt động tuyên truyền pháp luật của các cấp, các ngành và địa phương bảo đảm phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, kết hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình công tác dân tộc, chính sách dân tộc liên quan trong triển khai thực hiện đề án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện tốt công tác vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho đồng bào, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, pháp luật. Qua đó, đã góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật của người dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo mục tiêu của Đề án đặt ra là đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; trên 70% người dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền... 

Từ những hiệu quả thiết thực nêu trên, để đạt được mục tiêu của Đề án, báo cáo giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, cần tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình, cách làm đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua.

HÀ THIỆP