NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Thứ Năm, 07/12/2023, 20:08 - Chia sẻ

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 910/TTr-BCTĐB ngày 27 tháng 11 năm 2023 và đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  tại Tờ trình số 1034/TTr-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Dũng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Mẫn