Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

- Thứ Sáu, 20/01/2023, 13:59 - Chia sẻ

Từ ngày 20.2, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đổi tên thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. 

Đây là nội dung của Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Trong đó, về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Du lịch được đổi tên thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, có con dấu hình Quốc huy, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam -0
Quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 tại Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2022 - Ảnh: QT

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.2.2023, thay thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17.7.2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng cục Du lịch Việt Nam tiền thân là Công ty Du lịch Việt Nam, trực thuộc Bộ Ngoại thương, được thành lập ngày 9.7.1960. Năm 1978, Tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập, trực thuộc Hội đồng Chính phủ; đến năm 1991 sáp nhập vào Bộ Thương mại và Du lịch. Năm 1992, Tổng cục Du lịch trở thành cơ quan trực thuộc Chính phủ và từ năm 2007 đến nay, Tổng cục Du lịch nhập vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng cục Du lịch hiện có Tổng cục trưởng và 3 Phó Tổng cục trưởng. Các đơn vị chức năng gồm: Vụ Lữ hành; Vụ Khách sạn; Vụ Thị trường du lịch; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng. Các đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Thông tin du lịch; Viện Nghiên cứu phát triển du lịch; Tạp chí Du lịch.

H.Sen
#