Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN bế mạc Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

Đồng sức, đồng lòng, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch