Đồng Nai: 3 nhiệm vụ đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 

Xem với cỡ chữ

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, 3 nhiệm vụ đột phá được xác định gồm: huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng. Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics. Nghị quyết cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, có việc phát triển công nghiệp - xây dựng có hàm lượng khoa học công nghệ cao; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa.

TRÂM NGUYỄN