HĐND quận Hà Đông:

Đôn đốc và giám sát việc trả lời kiến nghị cử tri 

Xem với cỡ chữ
Xác định công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ giữa cử tri với HĐND, thời gian, HĐND quận Hà Đông đã không ngừng nâng cao chất lượng các buổi tiếp công dân, giải quyết đơn thư nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó HĐND quận xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương.

Phân loại, chuyển 100% đơn thư tới cơ quan chức năng

Phó Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Trần Văn Hải đánh giá công tác tiếp dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận thời gian qua được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật theo lịch được phân công và đã được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của quận, phường để nhân dân nắm bắt. Ngoài ra, công tác tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả với 100% đơn thư đã được phân loại, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết.

Để có được những kết quả nêu trên, Thường trực HĐND quận đã chủ động phối hợp với UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận, UBND các phường, cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của đơn vị để phục vụ công tác tiếp công dân của quận. Các đơn thư, kiến nghị sau khi được Thường trực và đại biểu HĐND quận gửi tới các cơ quan có chức năng giải quyết, trả lời đều được theo dõi kết quả, đôn đốc việc giải quyết.

Tuy nhiên, trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn quận hiện vẫn còn tình trạng các kiến nghị của cử tri đối với các lĩnh vực hạ tầng giao thông, chiếu sáng, tiêu thoát nước đô thị; công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư, giải quyết tranh chấp quỹ bảo trì, thành lập ban quản trị… mặc dù đã được nêu tại nhiều kỳ họp trước, thế nhưng đến nay chưa được trả lời, hoặc nội dung phản hồi chưa khiến cử tri cảm thấy hài lòng. Bên cạnh đó, những kiến nghị về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án cũng gặp nhiều khó khăn, không giải quyết được ngay.

“Đặc biệt, sự phối hợp của các sở, ban, ngành với UBND quận trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri chưa được thường xuyên, hiệu quả; một số nội dung cử tri của quận kiến nghị nhiều lần, UBND quận có nhiều văn bản đề nghị nhưng việc giải quyết kéo dài, chưa triệt để, nhất là đối với vấn đề cấp nước sạch, cắt tỉa cây xanh, chiếu sáng...” - ông Trần Văn Hải nhấn mạnh.


Quận Hà Đông làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư ngay từ bộ phận một cửa
Ảnh: P.Long

Sâu sát hơn kiến nghị của người dân

Để có thể nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND quận Hà Đông kiến nghị một số giải pháp căn cơ, có tính khả thi cao. Trước hết, phải thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó, ngay từ khâu tổng hợp phải bảo đảm chính xác, trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị và phải đúng thẩm quyền của từng cấp. Trong thời hạn quy định, Văn phòng HĐND - UBND quận phải có trách nhiệm phân loại, tham mưu với Thường trực HĐND quận ban hành văn bản yêu cầu UBND, các cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định. “Đồng thời, phải tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư phản ánh của công dân. HĐND quận phải thường xuyên theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kiến nghị nhiều lần” - ông Trần Văn Hải đề xuất giải pháp.

Ngoài ra, Thường trực HĐND quận Hà Đông cũng kiến nghị cần tăng cường đôn đốc, theo dõi, giám sát việc trả lời của các cơ quan hữu quan. Trong đó các sở ngành, địa phương quan tâm, sâu sát hơn kiến nghị người dân, tích cực giải quyết trên cơ sở pháp luật; không để vấn đề kéo dài gây bức xúc cho người dân. Đồng thời, các cơ quan của HĐND thành phố cần chủ động trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức và cơ chế phối hợp giải quyết những vấn đề cử tri đã nhiều lần nêu, các kiến nghị chưa được giải quyết.

“Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề cử tri có ý kiến, kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, các cơ quan liên quan phải có sự phối hợp, bàn bạc để giải quyết, không để kéo dài, gây bức xúc cho cử tri” - ông Trần Văn Hải đề xuất.

PHI LONG