“ Cuốc xẻng từ dưới lên, đường, sữa từ trên xuống”
09:06 09/04/2022
Câu chuyện cuốc xẻng từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống phản ánh bề nổi mối quan hệ lao động và thụ hưởng hay một thực trạng trong thi đua khen thưởng hiện nay có chỗ còn lệch lạc, nhiêu khê. Khen thưởng nhầm người, nhầm việc, hạ thấp giá trị lao động trung thực, hạ thấp con người trở thành yếu tố văn hóa tiêu cực, có hại cho sự phát triển của mỗi đơn vị và đời sống xã hội.
TIẾP LỬA!
09:03 25/02/2022
Tại sao HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hoạt động có chỗ còn hình thức? Tại sao các nội dung HĐND quyết định không thể chuẩn bị từ sớm từ xa với việc huy động nguồn lực trí tuệ của các chuyên gia trên các lĩnh vực một cách thấu đáo? Tại sao vai trò giám sát của HĐND ở một số nơi, một số việc mờ nhạt kéo dài? Và tại sao những sai phạm ngay ở địa phương trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19… được phát hiện xử lý mà không thấy “bóng dáng’’ HĐND, đại biểu HĐND ở đâu?