Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương năm 2020

Đối thoại trực tiếp với Nhân dân 

Xem với cỡ chữ
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tuân thủ thực hiện các quy định và chủ động tổ chức, sắp xếp công việc, thay đổi cách thức làm việc cho phù hợp tình hình chung. Trong đó, hoạt động giám sát được chú trọng, nhất là giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và tái giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn; tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Chú trọng tái giám sát

Hoạt động giám sát được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương chú trọng nâng cao chất lượng. Điển hình, qua giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra 3 nhóm vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị 6 nhóm vấn đề nhằm thực hiện đạt kết quả Chương trình.

Phiên họp định kỳ lần thứ 45 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương
Phiên họp định kỳ lần thứ 45 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương

Tái giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, thực hiện các nội dung kiến nghị, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, dự án đầu tư công, trong đó có công trình, dự án đầu tư công trọng điểm. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế có sai phạm trong thực hiện các hợp đồng thực hiện dự án đầu tư công của tỉnh… Đồng thời, tổng hợp khó khăn, vướng mắc về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư công để kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh đối với từng công trình, dự án cụ thể.

Kết quả, một số công trình được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, phát huy tác dụng, góp phần giải quyết các nhu cầu bức xúc của địa phương trong quá trình phát triển; đồng thời, công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường cũng được tái khởi động và tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh 5 tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công và một số tồn tại, hạn chế đối với từng dự án, công trình cụ thể; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh 8 nội dung liên quan.

Trên 80% kiến nghị của cử tri được giải quyết xong

Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh rà soát kết quả giải quyết của UBND tỉnh và các ngành liên quan; đồng thời, khảo sát thực tế và làm việc với một số địa phương nắm tình hình, xây dựng báo cáo thẩm tra phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã quyết liệt, thường xuyên chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng, địa phương giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; đồng thời, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện. Kết quả, đối với kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, tỷ lệ được xem xét giải quyết đạt 100%, trong đó tỷ lệ giải quyết xong đạt 90,2% (101/112 kiến nghị), cao hơn nhiều so với kỳ trước (71,1%); đối với kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, tỷ lệ được xem xét giải quyết đạt 100%, trong đó tỷ lệ giải quyết xong đạt 81,4%% (131/161 kiến nghị).

Năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND tỉnh thông qua việc tiếp tục sử dụng phần mềm họp không giấy; nâng cấp trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh; xây dựng ứng dụng phục vụ hoạt động HĐND nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc điều hành kỳ họp, phiên họp của chủ tọa, Thường trực HĐND tỉnh và khai thác tài liệu của đại biểu HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, thực hiện làm việc online trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp của Chủ tịch HĐND tỉnh với Nhân dân thành phố Dĩ An về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Dĩ An nói riêng. Hội nghị đã tiếp nhận 16 ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến các vấn đề về: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nhất là đối với thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức tham mưu cải cách hành chính tại bộ phận một cửa; việc khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Các vấn đề người dân đặt ra đã được Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Chủ tịch HĐND thành phố trả lời trực tiếp. Sau Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh.

NGUYỄN NHẬT