Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Bình

Đối thoại để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng 

Xem với cỡ chữ
Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh yêu cầu: Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng giải trình tốt nhất, nhiều nhất các ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng; phân công cán bộ tham gia TXCT tại các điểm, địa bàn để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc.

Phối hợp chặt trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm

Kết quả giám sát cho thấy: Công tác TXCT tại 8 huyện, thị, thành phố được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hầu hết các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình ngay tại buổi tiếp xúc; các vấn đề cử tri quan tâm khác đã được tổng hợp, phân loại và chuyển đến UBND tỉnh phân công nghiên cứu, trả lời, giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đã nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời đối với 55/55 ý kiến, kiến nghị (đạt 100%). Trong đó, có 21 kiến nghị (đạt 38%) đã được giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri; 5 kiến nghị (chiếm 9%) đã được tiếp thu, giải quyết; 29 kiến nghị (chiếm 53%) đang giải quyết hoặc đang nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết.

Nhìn chung, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai thực hiện. Các ý kiến, kiến nghị tùy vào từng nội dung các sở, ngành địa phương liên quan đã trực tiếp giải trình, cung cấp thông tin cho cử tri; tiếp thu và giải quyết hoặc nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Quá trình giải quyết, nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt giữa các sở, ngành, địa phương trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm bảo đảm đúng quy định để đi đến kết quả giải quyết phù hợp nhất.

Cùng với việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị tồn đọng tại các kỳ họp trước; đồng thời, nghiên cứu để giải quyết kiến nghị của cử tri thông qua việc thực hiện thông báo kết luận của Chủ tọa các kỳ họp HĐND tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện của Quảng Bình phối hợp TXCT sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch

Ảnh: Văn Duyên 

Tiếp thu, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình cũng thẳng thắn chỉ ra: Tại một số điểm tiếp xúc, việc giải trình các kiến nghị cử tri của cuộc tiếp xúc trước đó chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; vẫn còn ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, nhiều ý kiến đã được giải trình tại cuộc tiếp xúc nhưng vẫn chuyển gửi, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Báo cáo tổng hợp ý kiến của một số Tổ đại biểu nội dung nhiều ý kiến còn chung chung. Công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, nên vẫn còn tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời, giải quyết, chính sách liên quan đã được ban hành nhưng cử tri địa phương khác vẫn tiếp tục kiến nghị.

Việc giải quyết, trả lời của các sở, ngành, địa phương đối với một số nội dung cử tri kiến nghị chưa sát, chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho cử tri biết, nội dung còn chung chung. Việc phân công giải quyết một số kiến nghị chưa đúng thẩm quyền dẫn đến tình trạng đề nghị giải quyết lòng vòng hoặc không có câu trả lời chính thức. Một số sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết còn chậm, không đúng thời hạn Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; công tác kiểm tra của UBND tỉnh đối với việc giải quyết các kiến nghị của các sở, ngành, địa phương liên quan chưa được thực hiện thường xuyên. Báo cáo việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh của UBND tỉnh còn chung chung, chưa đưa ra được lộ trình, phương hướng giải quyết.

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp chính xác, đầy đủ, rõ ràng các nội dung cụ thể cử tri kiến nghị; phối hợp với các cơ quan chức năng giải trình tốt nhất, nhiều nhất các ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc, những kiến nghị đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết hợp lý hoặc giải trình tại buổi tiếp xúc thì không tổng hợp. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát độc lập việc trả lời, giải quyết, trao đổi với cử tri và Nhân dân để nắm bắt các vấn đề còn vướng mắc, chưa được giải quyết để đề nghị giải quyết theo thẩm quyền.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa được giải quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành địa phương giải quyết, trả lời; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng; phân công cán bộ tham gia TXCT tại các điểm, địa bàn bảo đảm phù hợp tình hình để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc. Việc phân công các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời phải đúng thẩm quyền và kịp thời, tránh trả lời theo hướng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chung chung. Báo cáo về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp cần nêu cụ thể và đưa ra được lộ trình, phương hướng giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phân công cán bộ tham gia TXCT đầy đủ, có khả năng đại diện để giải trình hợp lý, kịp thời các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc; giải quyết, trả lời các kiến nghị theo sự phân công của UBND tỉnh bảo đảm chất lượng và thời gian quy định...

MAI NGUYỄN