Yên Bái phấn đấu làm mới và sửa chữa gần 2.000 căn nhà cho hộ nghèo

- Thứ Sáu, 19/04/2024, 16:13 - Chia sẻ

Trong kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành, tỉnh sẽ vận động từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cá nhân hỗ trợ kinh phí, kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư để làm 1.883 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo Kế hoạch số 45/KH-UBND do UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành về hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024, tỉnh sẽ huy động, lồng ghép, kết hợp giữa nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ với các nguồn lực vận động hợp pháp khác trong và ngoài tỉnh.

Nguồn lực xã hội hóa từ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa; vận động từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cá nhân hỗ trợ kinh phí, kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư để làm 1.883 nhà. Trong đó, làm mới 1.292 nhà; sửa chữa 591 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Yên Bái phấn đấu làm mới và sửa chữa gần 1,9 nghìn căn nhà cho hộ nghèo -0
Tỉnh Yên Bái phấn đấu làm mới và sửa chữa 1.883 căn nhà cho hộ nghèo. Ảnh: ITN

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến 91,12 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 56,44 tỷ đồng, chiếm 62%; nguồn xã hội hóa là 34,68 tỷ đồng, chiếm 38%. Với mức hỗ trợ dự kiến 60 triệu đồng/nhà làm mới (Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà) và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa (Trung ương hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà, địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà).

Tổng kinh phí dự kiến là 21,15 tỷ đồng (ngân sách trung ương là 14,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương 7,05 tỷ đồng), tổng số nhà cần làm mới và sửa chữa năm 2024 đối với các hộ gia đình người có công với cách mạng dự kiến sẽ là 459 nhà.

Trong đó, làm mới 246 nhà, sửa chữa 213 nhà, được chia theo các huyện, thị xã, thành phố, trong đó cao nhất là huyện Lục Yên được giao 159 nhà, gồm làm mới 82 nhà, sửa chữa 77 nhà; ít nhất là huyện Trạm Tấu được giao 11 nhà, gồm làm mới 9 nhà, sửa chữa 2 nhà.

Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đề án, tổng số nhà cần làm mới và sửa chữa năm 2024 là 1.424 nhà, gồm làm mới 1.046 nhà; sửa chữa 378 nhà. Kinh phí hỗ trợ là 69,97 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 42,34 tỷ đồng chiếm 60,5%; huy động từ nguồn xã hội hóa 27.630 triệu đồng, chiếm 39,5%.

Số nhà được hỗ trợ làm mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thời gian thực hiện và hoàn thành Kế hoạch số 45/KH-UBND là trước ngày 10.12.

Tùng Dương
#