Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- 14:04, 19/05/2022

Ngày 19.5 tại Trường đại học Luật, Đại học Huế, Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề: “Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Trường đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đồng tổ chức.

Hội thảo nhằm góp tiếng nói khoa học trong việc xây dựng lý thuyết Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ bản mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Hội thảo đã nhận được gần 70 bài viết, và đã chọn lọc được 42 bài viết có tính học thuật cao đến từ các học giả, nhà nghiên cứu khoa học có uy tín đến từ các học viện, viện nghiên cứu và các trường đại học. Nội dung các bài viết phong phú, đề cập nhiều vấn đề mới, đột phá, bàn luận sâu trên nhiều chiều cạnh.

Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề: Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam -0
Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Các bài viết dù khai thác các chủ đề và khía cạnh khác nhau song đều thống nhất rằng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu trước tiên là cần có hệ thống pháp luật đồng bộ, khoa học được xây dựng dựa trên những nguyên lý, đặc trưng phổ quát, tiến bộ của nguyên tắc pháp quyền hiện đại, mang định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam, và thể hiện được bản chất là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, do Đảng lãnh đạo, nhằm mục tiêu phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Do đó, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật là tiền đề tiên quyết cho việc xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học cùng nhau làm rõ một số nội dung về khái niệm nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nội hàm của nguyên tắc pháp quyền nói chung; Nội hàm của nguyên tắc pháp quyền trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; Cách thức bảo đảm nguyên tắc pháp quyền trong tiến trình xây dựng pháp luật; Đổi mới khung thể chế đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc pháp quyền...

Hội thảo khoa học đã nhận được các ý kiến thảo luận từ các đại biểu tham dự trên tinh thần trách nhiệm, khoa học, thẳng thắn đề cập và  đề xuất những nội dung cốt lõi, mới, đột phá về tư duy pháp lý góp phần hoàn thiện lý thuyết về nguyên tắc pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam làm nền tảng để hoàn thiện hệ thống pháp luật

ĐĂNG HẬU