Triển khai đề án 06

Lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể

- Thứ Ba, 11/06/2024, 06:48 - Chia sẻ

Các cấp, các ngành, nhất là bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự tin, đổi mới, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tồn tại của Đề án 06. Đặc biệt, cần lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn” trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế diễn ra ngày 10.6.

Tiết kiệm gần 3.500 tỷ đồng/năm

Theo báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, việc triển khai Đề án 06 đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, ngành, địa phương và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Trong số 23 nhiệm vụ được Thủ tướng chỉ đạo tại Văn bản 452, các bộ ngành đã hoàn thành 1/8 nhiệm vụ chung và 11/15 nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 3 luật; ban hành 3 nghị định. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định quy định về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; ban hành 04 Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Đến nay, cả nước đã đơn giản hóa 763/1.084 thủ tục hành chính; tỷ lệ công bố thủ tục hành chính đúng hạn tại các bộ, ngành đạt 14,28%; tỷ lệ đồng bộ công bố, công khai quá trình giải quyết thủ tục hành chính đạt 66%. Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở địa phương đạt 47,8%, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023; ở bộ, ngành đạt 49,4%, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến ở bộ, ngành đạt 24,11%; ở địa phương đạt 43,11% trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Có 96/124 hệ thống thông tin đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn, an ninh mạng, tương đương 77,4%; 103/124 hệ thống thông tin đã thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

Lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, đến nay đã có 15/22 bộ, ngành hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã tiết kiệm hằng năm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng. Hai nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng được triển khai chính thức trên toàn quốc từ ngày 10.7.2023, đã cắt giảm từ 21 ngày xuống còn 4 ngày làm việc. Người dân chỉ khai thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính.

Còn nhiều điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chỉ ra 6 điểm nghẽn gồm: pháp lý; dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng công nghệ; dữ liệu; an ninh, an toàn bảo mật và nguồn lực triển khai. Đồng thời, việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu. Vẫn còn 317 thủ tục trong số 1.084 thủ tục hành chính cần sửa đổi, đơn giản hóa. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của bộ, ngành chỉ đạt 1,13% và của địa phương chỉ đạt 10,35%. Nguy cơ đến năm 2025 sẽ không hoàn thành mục tiêu 50% thủ tục hành chính liên quan đến dữ liệu dân cư được cắt giảm - ông Long nêu rõ.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, việc rà soát văn bản để phục vụ triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ khó, phạm vi văn bản rà soát rộng, mục tiêu lớn. Thời gian thực hiện ngắn, nguồn lực chưa tương xứng với khối lượng, tính chất nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các bộ, cơ quan, địa phương nhận được nhiều chỉ đạo, yêu cầu thực hiện rà soát văn bản có phạm vi rà soát (về cả nội dung và thời gian) có sự đan xen, giao thoa dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo. Một số bộ, cơ quan chưa kịp thời gửi thông tin, báo cáo về Bộ Tư pháp, ảnh hưởng tới tiến độ tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Để tháo gỡ "điểm nghẽn" khi triển khai Đề án 06, Bộ Tư pháp đề nghị đối với việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề án, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại văn bản số 2635 ngày 21.4.2024 về ban hành sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đã rà soát, bổ sung. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra, bám sát tiến độ thực hiện Đề án 06 để xử lý hiệu quả kịp thời. Đồng thời, tập trung nguồn lực bảo đảm công tác rà soát văn bản, xây dựng văn bản được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật đã có kế hoạch, chương trình sửa đổi, bổ sung. Trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý rà soát các quy định triển khai Đề án 06.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn; chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt, xác định rõ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, thí điểm các mô hình mới trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển. Theo đó, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử; để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ Đề án 06 và thương mại điện tử mang lại; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1.7.2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Vũ Quang
#