Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhiều đơn vị báo cáo giải trình một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch

- Thứ Tư, 30/11/2022, 13:10 - Chia sẻ

Các sở ngành bị yêu cầu báo cáo nguyên nhân một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch năm 2022 đề ra gồm: Sở Tài chính, sở Công thương, sở Y tế, Sở TN&MT, Cục Thống kê, Cục Hải quan.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh có công văn gửi các đơn vị nêu trên cho biết: Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tại phiên họp ngày 24/11/2022 về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình nguyên nhân một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch năm 2022 đề ra.

Cụ thể: Cục Thống kê giải trình các chỉ tiêu: “Thu nhập bình quân đầu người; “Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội”.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhiều đơn vị báo cáo giải trình một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch
Sở Tài chính Bắc Ninh.

Sở Công Thương, Cục Hải quan giải trình chỉ tiêu: “Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu”.

Sở Tài chính giải trình chỉ tiêu: “Tổng thu ngân sách nhà nước”.

Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình chỉ tiêu: “Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường”.

Sở Y tế giải trình chỉ tiêu: “Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế xã)”.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhiều đơn vị báo cáo giải trình một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch
Cục Hải quan Bắc Ninh.

Đồng thời, các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị này phải đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp chung, báo cáo Chủ tịch UBND theo đúng chỉ đạo.

Anh Thế
#