Để thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã cân đối nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động khuyến công đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ đào tạo, truyền nghề, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ... tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường việc hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đầu tư, mua sắm, ứng dụng máy móc, công nghệ sản xuất tiên tiến vào quá trình sản xuất là một nội dung quan trọng trong hoạt động khuyến công hàng năm.

Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo ra các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, gia tăng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ dành trên 38 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến công; trong đó tập trung khuyến khích, hỗ trợ về tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ đào tạo, truyền nghề cho 350 lao động; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 160 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ thuê tư vấn đánh giá về áp dụng sản xuất sạch hơn cho 8 cơ sở; xây dựng, đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm; marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực cho 60 cơ sở công nghiệp nông thôn...

Để triển khai thực hiện, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ưu tiên hỗ trợ các ngành nghề: Phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ nông nghiệp; nông thôn; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; công nghiệp hỗ trợ; áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm thuộc các chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động…