Tuyên giáo tỉnh Nam Định

Đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Tuyên giáo tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phòng, chống dịch Covid-19... Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị, đạo đức của Đảng; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho toàn xã hội. Những năm qua, hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu giúp cấp uỷ các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, bộ phận tuyên truyền xây dựng ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng dự thảo và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, nắm bắt dư luận xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội. Trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức các hội nghị tập huấn; phối hợp với các ngành liên quan xây dựng tài liệu, đề cương tuyên truyền; tích cực kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền bầu cử tại các địa phương, đơn vị…

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Qua đó, giúp người dân nắm rõ tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt thực hiện yêu cầu “5K” rồi “5K + vaccine” của Bộ Y tế, từ đó, có niềm tin tưởng vào sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng được hệ thống Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, tham mưu với các cấp ủy Đảng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có 611 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp khen thưởng.

Tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng cũng được hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh ban hành thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch. Hàng ngày, trên các trang, nhóm facebook của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và của các địa phương, đơn vị đều tập trung thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chỉ đạo chia sẻ, đăng tin, bài đấu tranh phản bác âm mưu xấu độc của các thế lực thù địch nhằm định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm được đông đảo người dân quan tâm. Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, gỡ bỏ các tài khoản trên mạng xã hội xuyên tạc về dịch Covid-19…

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng cũng được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 500 báo cáo viên và trên 500 tuyên truyền viên các cấp. Công tác giáo dục lý luận chính trị; lịch sử Đảng, khoa giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng cho biết, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của các cấp ủy Đảng trong tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động triển khai tích cực, toàn diện các nhiệm vụ; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp phù hợp để tham mưu, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy sức mạnh của toàn ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ sát thực tiễn, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Tuấn Đỗ