Quốc hội Khóa XIV

Đoàn kết, lắng nghe, sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ 

Xem với cỡ chữ
Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc tinh thần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, luôn lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân và cử tri, có những quyết sách kịp thời vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Đức Hiệp
Comments are closed on this post.