Đoàn kết, đổi mới, xây dựng các cơ quan báo chí trở thành thương hiệu mạnh của loại hình