Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Tổng công ty Sông Đà