Đoàn ĐBQH Khánh Hòa tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ hai