Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

 TS. NHỊ LÊ - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là “đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam”.
Lợi ích của Nhân dân thống nhất trong lợi ích của đất nước phải là hạt nhân mà công cuộc đổi mới, dù ở góc độ nào, phát triển tới đâu và trên bất cứ phương diện nào... đều phải xoay chung quanh nó, vì sự đoàn kết, phát triển và trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

Dân là Gốc Nước - Nước là của Dân

“Dân là gốc của một nước”!

Trải mấy nghìn năm, trên nền móng Nhân dân, khắp các triều đại thịnh trị, ông cha ta luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình, trước bất cứ ai, dù trong bất cứ cảnh huống nào, để gìn giữ nền độc lập và bảo vệ Nhân dân. Bao bài học lớn còn vằng vặc soi: Muốn làm nên nghiệp lớn, phải “lấy Dân làm gốc”, “Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý Dân” (Lý Công Uẩn); rằng, “Khoan thư sức Dân”, “Chúng chí thành thành” (Trần Quốc Tuấn); rằng, "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân", “Lật thuyền mới rõ dân như nước”, “Yêu nuôi Nhân dân, để khắp các nơi làng mạc không có tiếng oán giận, than sầu” (Nguyễn Trãi); rằng, “Xưa nay nước lấy Dân làm gốc/ Được nước là bởi lẽ được Dân” (Nguyễn Bỉnh Khiêm)... 

Triều đại nào trái thế, tất đều chuốc bại vong!

Trong thời đại Hồ Chí Minh, từ giữa thế kỷ XX, kể từ ngày Quốc khánh 2.9.1945, Việt Nam độc lập, tự do là quốc gia của gần 100 triệu đồng bào Việt Nam và “Chúng ta cần một xã hội phát triển vì con người, không bóc lột người, không xâm phạm nhân phẩm vì lợi nhuận”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định. Và, hơn 77 năm qua, trong đó gần 35 năm đổi mới, bài học lớn “Lấy Dân làm gốc” là cội nguồn của mọi thành công.  

Vì, “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân”, “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Tin Dân, dựa vào Dân, biết khơi dậy sự đồng lòng và phát huy ý chí, khát vọng toàn Dân tộc mới bảo đảm được sự trường tồn của non sông đất nước. Vì, “Nước lấy Dân làm gốc”. “Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. 

Đó là đỉnh cao của sự hội tụ, kết tinh và phát huy khí phách, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, vấn đề cốt tử của nền chính trị Việt Nam hiện đại được nâng tầm từ nền tảng lịch sử dựng nước và giữ nước trải mấy nghìn năm!      

Tiền nhân căn dặn: Ai lấy được lòng Dân người đó lấy được thiên hạ. Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ hiện nay thành hay bại càng phụ thuộc vào chính sự hành xử đối với điều đó. Vì, “Dân là Gốc Nước”, vì “Ý Dân là ý trời”, vì “Dân là Dân nước, Nước là Nước dân”, vì “Sức Dân mạnh như nước”!

Đó là đạo đức mỗi người, là đạo lý dân tộc cũng chính là pháp lý tối thượng đối với chúng ta.       

Nước ta là nước dân chủ. Nước ta là do Nhân dân là chủ và làm chủ! Trong nước dân chủ, thì địa vị cao nhất là Dân, Dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài Dân, sức Dân và trách nhiệm của Dân. Hiếm thấy một đảng cộng sản và công nhân nào trên thế giới "xuất thân" và mang tư cách "con nòi" của "giai cấp lao động" như Đảng ta! Không đứa "con nòi" nào không noi gương đấng sinh thành, không “công bộc” hiếu đễ nào trước hết và sau cùng không lấy nơi "xuất thân" của mình mà trọn đời phụng sự và bảo vệ vô điều kiện! Rằng, “nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Đó là sự linh thiêng của đạo lý Việt Nam: “Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Trái thế, là vô đạo đức, vô đạo lý!

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Đó là cội rễ bền chặt cố kết và thống nhất toàn Dân!

Quốc gia độc lập tự do, Nhân dân hạnh phúc, dưới ngọn cờ XHCN, đó là điều linh thiêng bất biến, là linh hồn, là khát vọng và danh dự Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay.

Đó chính là tư thế chủ thể quốc gia của Nhân dân.

Đó chính là mệnh lệnh phát triển của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trong tầm nhìn năm 2045.

Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

Đoàn kết toàn Dân - phát triển Đất nước

Đoàn kết làm ra sức mạnh. Vì, hai người đoàn kết thì ý chí của họ có thể xuyên thủng đá núi! Dân tộc ta sinh thành và trưởng thành không ngừng cùng lịch sử mấy nghìn năm qua bắt đầu từ sự cố kết muôn người. Không có đoàn kết không thành Dân tộc Việt Nam. Và, lịch sử hiện nay càng khắc sâu một bài học lớn về giá trị của đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ nền độc lập tự do, phát triển Đất nước và đổi mới nâng cao sức vị thế, sức mạnh Dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.   

Đó là truyền thống của Dân tộc ta!

Vì thế, càng đổi mới càng phải dựa vào Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân. Và, vì thế, nếu không “khoan thư sức dân” thì không thể nói tới việc đoàn kết Dân tộc và kế “bền rễ sâu gốc” của Đất nước, càng không thể phát triển “thượng sách giữ nước” và củng cố nền móng xã hội chính trị vững chãi để quốc gia không ngừng đoàn kết và phát triển! Đoàn kết là Quốc khí bất biến để ứng với mọi sự đổi thay của thời đại. Không đoàn kết trên nền tảng “lấy Dân làm gốc” thì không thể nói tới việc nền độc lập dân tộc và “chế độ được đứng vững”, càng không thể nói Đất nước Việt Nam ngày càng giữ vị trí chính trị quốc tế vững chắc và đóng góp xứng đáng trong sự phát triển của thế giới.

Chế độ XHCN là chế độ do Nhân dân lao động làm chủ. Theo đó, phải tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam đoàn kết thống nhất phụng sự độc lập, phụng sự Nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân”.

“Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức Nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của Nhân dân”. Do đó, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Rằng, “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”, “nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ đi”. Nhà nước tiếp tục cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là “công bộc” của Nhân dân; hoàn thiện nền pháp chế XHCN để pháp luật thật sự thượng tôn; không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt từ kinh tế, chính trị tới văn hóa, tư tưởng và cuộc sống của Nhân dân; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Có Nhân dân là chúng ta sẽ có tất cả.  

“Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp lao động nước ta...”, “ngoài lợi ích của Nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Do đó, “Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp lao động”, nên “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo”. Cần nhớ rằng, "Không học hỏi Dân thì không lãnh đạo được Dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”. “Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ… biết học hỏi quần chúng”. “Việc gì cũng phải bàn với Dân; Dân sẽ có ý kiến hay”. “Đối với Dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy". Và, khi là "con nòi" thì Đảng nhất quyết càng phải noi gương "giai cấp lao động" và càng không thể dung thứ bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào để bất kỳ ai đó chui vào “thăng quan phát tài," rắp làm những "ông tướng bà tướng”, “lên mặt quan cách mạng" thậm chí còn làm những "ông vua con” “coi khinh quần chúng”, mưu toan băm nhỏ lợi ích quốc gia dân tộc… Kiên quyết trừng phạt bất kỳ ai với tinh thần Đảng cương bất vị nể, không vùng cấm, không ngoại lệ khi bất cứ ai cam tâm làm vấy bẩn và đục khoét Nhân dân, ăn trộm quốc khố, ăn cắp chức vụ, sống phù hoa xa xỉ vô đạo lý…

Mỗi “đứa con nòi”, mỗi viên “công bộc”, mỗi Đại biểu Nhân dân nên nhớ rằng, quyền lực của Nhân dân được ủy thác, được trao gửi nếu bất cứ ai chiếm dụng, sở hữu, bị đem ra “thương mại hóa” và “tiền tệ hóa” dứt khoát sa vào hủ bại, thoái hóa và nhất định dẫn tới tự diệt vong. Đó là quy luật. Vì lẽ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhủ mỗi cán bộ, đảng viên phải tôn trọng Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, học hỏi Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Phải kiên quyết loại bỏ thái độ bàng quan, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân; kiên quyết loại bỏ mọi hành vi lạm dụng, lợi dụng quyền lực để xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”. Lúc này, xin nhớ lấy lời này của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nếu cán bộ địa phương có điều gì sai lầm, nếu đồng bào có việc gì oan ức, thì đồng bào phái đại biểu đến trình bày với tôi và Chính phủ. Tôi đảm bảo rằng tôi và Chính phủ sẽ trừng trị những cán bộ có lỗi, và sẽ làm cho đồng bào khỏi oan ức” và lấy đó để tự răn mình.   

Từ trong trầm tích mấy nghìn năm lịch sử nước nhà kết tinh và tỏa sáng trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay, càng đòi hỏi Đảng ta, Nhà nước ta: Sống và cống hiến trong lòng Nhân dân; buồn vui, sướng khổ cùng Nhân dân; nguyện sống chết vì Nhân dân… là riềng mối làm nên đồng thuận toàn dân, đồng thuận toàn xã hội xây dựng một xã hội công dân, làm động lực chủ yếu đổi mới chính trị hiện nay!  Và, Đảng và Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm cách soi mình và tự sửa mình trong mắt Nhân dân! Nhà nước không dung thứ bất cứ phe nhóm, thế lực nào nhân danh đổi mới, mở cửa âm mưu và làm hại Nhân dân và chống phá đất nước dưới mọi hình thức với tinh thần Quốc pháp tối thượng. Nếu cán bộ, đảng viên nào chưa xứng làm gương, nêu gương trước Nhân dân, thì trước hết cần: Thành tín noi gương Nhân dân mới có thể nêu gương sáng, toàn vẹn và lâu bền trước Nhân dân.

Đó là đạo lý Việt Nam.

Không như thế không thể vươn tới tầm Nhân dân! 

Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

Phát triển Đất nước trên nền móng Dân tộc đoàn kết

Trong thời đại ngày nay, giữa không gian toàn cầu hóa, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hơn bao giờ hết, càng tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi đồng bào và của toàn Dân tộc. Đất nước không còn độc lập, Nhân dân không được tự do, thì Việt Nam sẽ không có gì cả. “Sông phía Bắc, biển phía Đông/ Nếu không Dân cũng là không có gì”. Giời có thể chuyển, đất có thể dời, nhưng điều đó vĩnh viễn là bất biến.       

Vì thế, chưa bao giờ như bây giờ, từ lịch sử dân tộc mấy nghìn năm, càng thấm thía, lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta là cụ thể: sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng và quyền tự quyết dân tộc vô giá! Trong mọi công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong mỏi: Đảng và Nhà nước, trước hết lấy “Dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; phụng sự nguyên tắc Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng, thật sự hành xử Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Ở đó, Đảng và Nhà nước nhất định tìm thấy cương lĩnh hành động nhân văn thấm đẫm tiếng lòng Dân và đáp lại xứng đáng khát vọng phồn vinh của Tổ quốc!       

Và, khác với mọi thời, hiện nay, trong không gian mở, thế giới bước vào thời kỳ lịch sử phát triển ngắn hạn và rút ngắn, với kinh tế tri thức, số hóa, trí tuệ nhân tạo… giữ vai trò xung lực. Do đó, phải lấy sự phát triển Đất nước làm mục tiêu và động lực của sự ổn định cao hơn và bền vững, và đến lượt nó, sự ổn định Đất nước làm nền móng và động lực của sự phát triển không ngừng lợi ích của Nhân dân, của Dân tộc làm điểm tương đồng của mọi sự phát triển. Làm trái đi, là vong thân, là hại quốc và là hại Dân; là phá nát từ nền móng lợi ích của chế độ thống nhất với lợi ích của Đất nước và lợi ích của Dân tộc. 

Do đó, phải luôn cảnh giới giữ nước từ khi nước chưa nguy, phải tự mình trở nên hùng mạnh là phương sách giữ nước tối ưu, phải bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ vô điều kiện quyền lực và lợi ích tối cao của Nhân dân là điều kiện tiên quyết, là nhân tố quyết định, là động lực căn bản, trên nền móng đại đoàn kết toàn Dân tộc để đổi mới toàn diện, đồng bộ thành công. Đặc biệt, phải phòng ngừa và đẩy lùi quốc nạn tham nhũng, tệ quan liêu và nạn lợi ích nhóm… Nghĩa là cảnh giác và thường trực chống giặc nội xâm bắt đầu từ bên trong. Hùng mạnh từ bên trong chính là chủ động bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân một cách vững chãi từ bên ngoài. Đó chính là nhu cầu xây dựng môi trường chính trị - xã hội trền nền móng Dân tộc đại đoàn kết, bảo đảm sự nghiệp đổi mới nhất định tấn tới.

Nếu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, bền vững, ngang tầm thời đại là con đường phát triển Việt Nam thì động lực chủ yếu của đất nước trên con đường ấy là  đoàn kết toàn dân tộc gắn chặt với đoàn kết quốc tế là động lực quan trọng, bảo đảm đổi mới và phát triển thành công Việt Nam hùng cường.   

Hiện nay, hơn hết lúc nào, toàn thể Dân tộc cháy lên và hành động vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của gần 100 triệu đồng bào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; đổi mới chính sách phát triển, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, nâng cao năng lực quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của đồng bào; nâng cao vai trò chủ động của Nhân dân góp phần xác quyết những đại sự của đất nước theo Hiến pháp và pháp luật. Nghĩa là, phải luôn giữ Dân là Gốc Nước; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tất cả đổi mới phải vì hạnh phúc của Nhân dân và phải dựa vào Nhân dân để đổi mới. 

Đến lượt mình, Nhân dân ta nỗ lực toàn diện tự nâng mình lên một cách toàn diện, toàn Dân tộc đoàn kết xứng đáng là người chủ đất nước, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh và tiến bộ là bảo vệ và phát triển chính mình trên nền móng pháp luật thượng tôn và đạo lý dân tộc. Đó là thước đo sự trưởng thành về chính trị, gìn giữ về đạo lý và nâng cao trách nhiệm vì Đất nước độc lập tự do và hạnh phúc của chính mình.

Tất cả nhằm mục tiêu cao cả: Lợi ích của Nhân dân thống nhất trong lợi ích của  đất nước phải là hạt nhân mà công cuộc đổi mới, dù ở góc độ nào, phát triển tới đâu và trên bất cứ phương diện nào... đều phải xoay chung quanh nó, vì sự đoàn kết, phát triển và trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Không như thế không thể đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế và đất nước càng không có bất cứ sự phát triển nào tương xứng với khát vọng của Nhân dân.

Dân tộc đại đoàn kết - đất nước tất hùng cường!

Đó là cương lĩnh hành động Việt Nam hôm nay, ngày mai và trong tầm nhìn  năm 2045!

Đó chính là uy tín, danh dự và phẩm giá Việt Nam trên trường quốc tế!