Xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo vệ vững chắc thành quả

- Thứ Năm, 28/01/2021, 08:29
Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá… Chúng sử dụng tất cả công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ. Nhấn mạnh điều này trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội lần thứ XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng đặc biệt lưu ý vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, các cơ quan thông tin truyền thông, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả thành quả của chúng ta.

Niềm tin của xã hội rất tốt

- Thưa ông, thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai như thế nào?

Ảnh: Q.Chi

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hiện tại, công việc này đang được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Điều này được thể hiện ở việc lần đầu tiên, chúng ta có Ban Chỉ đạo thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, văn học nghệ thuật. Nội dung chỉ đạo này được triển khai bài bản từ Trung ương đến địa phương. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

- Những kết quả cụ thể như thế nào, thưa ông?

Chúng ta khẳng định mạnh mẽ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước; những kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo, dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và việc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Đây là nội dung quan trọng để thực hiện xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và đã mang lại kết quả tích cực.

Cùng với đó, chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới khi xây dựng luận cứ để công cuộc đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.

Chúng ta cũng đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc vấn đề nóng để xuyên tạc, làm lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng. Cuộc đấu tranh này là thiết thực, đồng bộ bằng việc xây dựng luận cứ cho đấu tranh, cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật... để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng. Chúng ta thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền, các trang mạng xã hội bị thế lực này thông qua đó thực hiện các mục tiêu chống phá. Đây là những kết quả rất thành công thời gian qua.

Bước vào Đại hội, gần như 80 - 85% thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ. Kỳ Đại hội lần này được đánh giá có không khí phấn khởi, thể hiện niềm tin của xã hội rất tốt, rất đúng về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. 

- Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi các thế lực thù địch không ngừng có hành động chống phá. Chúng ta cần tiếp tục công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào, thưa ông?

- Chúng ta càng thành công, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá. Chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Các thế lực thù địch cũng sử dụng công nghệ mới để chống phá một cách tinh vi nên đây là cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, với sự tham gia của tất cả chúng ta trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Tôi muốn nhắc đến vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả thành quả của chúng ta, đấu tranh với các thế lực thù địch để vừa răn đe, cảnh báo; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Hiện nay, chiêu trò của các thế lực thù địch rất đa dạng, nhiều âm mưu, sử dụng các trang mạng, có kịch bản, thậm chí xây dựng các giao diện tương tự trang chính thống, làm lẫn lộn, mơ hồ, để người dân không phân biệt được. 

Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Việc khẳng định điều đúng, những mô hình, cách làm mới; thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái. Đây là nhiệm vụ của không chỉ các lực lượng chuyên trách, mà là sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân trong xã hội.

Hoàn thiện lý luận bằng thực tiễn sáng tạo và cách làm của Việt Nam

- Thời gian qua, công tác phát triển lý luận của Đảng ta có những bước tiến nào, thưa ông?

- Phát triển lý luận của chúng ta thời gian qua là kế thừa của 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã chứng minh được điều đó theo đúng quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng rằng, chúng ta kế thừa và phát triển, ổn định để đổi mới, đổi mới để ổn định; quan trọng nữa là nhấn mạnh đến yêu cầu về thẩm định thực tiễn, gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận.

Lý luận ở đây chính là việc chúng ta tổng kết thực tiễn, trưng cất, hoàn thiện bằng chính thực tiễn sáng tạo và cách làm của Việt Nam. Điều này chưa có tiền lệ. Đây là mô hình được thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt, giải quyết được vấn đề về ổn định, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của Nhân dân.

Trong nội dung dự thảo văn kiện cũng nêu hai vấn đề lớn về mặt lý luận, đó là việc nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

- Niềm tin trong Nhân dân với Đảng vừa qua đã ngày càng tăng nhờ vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng. Theo ông, thời gian tới chúng ta cần làm gì để triển khai hiệu quả công tác này? 

Chúng ta coi công tác xây dựng Đảng là then chốt, toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng phải bám rất sát các nguyên tắc của Đảng; trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong Đảng và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân chứ không phải chỉ có những người trong Đảng, trong hệ thống chính trị và xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để củng cố niềm tin của Nhân dân vừa qua đã có được những kết quả tốt. Đây mới là kết quả bước đầu, bởi điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một thể chế để các cá nhân tham gia trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng. Như vậy, chúng ta đã và đang xây dựng một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh để Việt Nam có được kỳ tích phát triển mới, trở thành một cường quốc như Bác Hồ nói là sánh vai các cường quốc năm châu.

- Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Bình ghi