Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

"Lá phiếu niềm tin” sẽ rất tập trung

- Thứ Tư, 20/01/2021, 06:58
Chỉ ít ngày nữa, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. GS. NGUYỄN ANH TRÍ, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội (Hà Nội) tin tưởng, Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách đặc biệt quan trọng tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. Chia sẻ những kỳ vọng gửi đến đại hội, ông cho rằng, nếu có một cuộc bỏ phiếu về niềm tin của Nhân dân với Đảng thì chắc chắn, lá phiếu niềm tin sẽ rất tập trung.

Phép thử mang tên Covid-19 

- Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đều đang hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Với cá nhân ông, Đại hội lần này có ý nghĩa như thế nào?

	ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)
ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)

- Kể từ khi Đảng thành lập đến nay, Đại hội toàn quốc của Đảng đã trở thành sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước vì tại mỗi Đại hội, Đảng đều đưa ra những quyết định quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Sau mỗi đại hội, đất nước ta đều có những biến chuyển tích cực, sâu sắc, toàn diện, hướng đến mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ, khi cả thế giới đang cùng phải đối mặt với thách thức chung, tác động sâu sắc về mọi mặt của đại dịch Covid-19. Ngoài những nguy cơ, thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, đại dịch Covid-19 đặt ra phép thử lớn đối với khả năng lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Đây cũng là phép thử đối với lòng tin của Nhân dân vào Đảng, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm của hệ thống chính trị, tính tuân thủ pháp luật của xã hội… Những điều đó thể hiện rất rõ trong đại dịch Covid-19. Nhờ phép thử này, chúng ta đã củng cố tinh thần và niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Nếu có một cuộc bỏ phiếu “tín nhiệm” dành cho Đảng, tôi tin chắc rằng “lá phiếu niềm tin” của Nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước ta sẽ rất tập trung.

- Đại hội toàn quốc lần thứ XIII cũng đánh dấu 35 năm nước ta thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và đạt được những thành tựu to lớn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá đối với tiến trình phát triển đất nước trong tương lai. Nhìn lại hành trình vừa qua, theo ông, bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là gì?

 - Chúng ta đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, kinh nghiệm làm kinh tế và kinh nghiệm hội nhập… Nhưng theo tôi, kinh nghiệm quan trọng nhất và cũng là thành công vĩ đại nhất của Đảng ta là xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc đưa ra mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước quan trọng để nền kinh tế Việt Nam cùng tồn tại và ngày càng phát triển trong nền kinh tế thị trường toàn cầu. Đây là ý tưởng vô cùng độc đáo, sáng tạo.

Khi ý tưởng này được đưa ra, tôi cho rằng, không nhiều người tin rằng Đảng có thể lãnh đạo xây dựng thành công cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, bản chất của kinh tế thị trường là tư nhân, tư hữu. Có ý kiến cho rằng không thể kết hợp “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa” vì hai cái này mâu thuẫn, thậm chí đối nhau chan chát. Tuy nhiên, đến bây giờ, sau 35 năm đổi mới, chúng ta thấy rất rõ thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo Nhà nước và Nhân dân ta đạt được trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, quan trọng nhất, không đánh mất những giá trị cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội. 

Mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà nước ta trong tiến lên chủ nghĩa xã hội là độc lập, hòa bình, tự do cho dân tộc; công bằng, văn minh, tiến bộ cho xã hội và hạnh phúc cho Nhân dân. Tất cả những điều đó chúng ta đã làm được và kinh tế vẫn phát triển. Cách đây hơn 30 năm, quan điểm về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một sáng tạo và đến nay thì đó là một thành công vĩ đại của Đảng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng ta.

Với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu nay vươn lên thành nước có tốc độ phát triển vào hàng cao nhất thế giới. Về chất lượng phát triển, trong đó quan trọng nhất là tính ổn định, thì rõ ràng Đảng ta đã làm quá tốt. “Phép thử” đại dịch Covid-19 cho thấy rõ hơn điều đó. Chúng ta đã chứng minh cho thế giới thấy rằng, Việt Nam là đất nước ổn định, Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân có sự đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn. Đó cũng là cơ sở, nền tảng để tôi có niềm tin sâu sắc rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) trong Phòng Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội - Ảnh do đại biểu cung cấp

- Thực tiễn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua cũng là một trong những cơ sở để nhiều người kỳ vọng và tin tưởng vào đại hội sắp tới, thưa ông?
 - Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành rất chu đáo, khẩn trương, hoàn thành đúng tiến độ và quan trọng nhất là đạt chất lượng cao ở tất cả các phương diện. Có thể thấy, công tác chuẩn bị đại hội đã bám sát các nguyên tắc: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi trước mắt và lâu dài…

Qua theo dõi thông tin trên các kênh báo chí chính thống, tôi thấy rằng việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đều hoàn thành đúng tiến độ; các hội nghị Ban chấp hành Trung ương Khóa XII chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Tại các hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 

Tôi cũng thực sự có niềm tin vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khi nhìn vào dàn cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố vừa được bầu. Phần lớn những gương mặt này là cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, trình độ, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra.

Qua công tác nhân sự, tôi có niềm tin rằng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các cán bộ chủ chốt của Đảng trong nhiệm kỳ Khóa XIII sẽ là những gương mặt tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Cùng với công tác nhân sự, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội cũng đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Tôi đọc các dự thảo Văn kiện và thực sự xúc động vì các nội dung được thể hiện sâu sắc, mang tầm chiến lược cao, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới. Với định hướng đúng, những giải pháp đột phá chiến lược được đề ra trong dự thảo văn kiện Đại hội và sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tôi tin rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ tới.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ quyết định phương hướng chiến lược cho 5 - 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông, yêu cầu đặt ra đối với Đảng trong giai đoạn tới là gì?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đặt ra rất nhiều mục tiêu, phương hướng cụ thể và có tầm nhìn xa, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới trong phương thức lãnh đạo, kể cả về mặt con người, cách thức thực hiện, khả năng xác định các vấn đề cấp bách, giải pháp đột phá… Thực tiễn cuộc sống đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là bối cảnh quốc tế và dịch Covid-19 sẽ còn tác động mạnh đến tình hình trong nước. Nguy cơ, thách thức và cả thời cơ, thuận lợi đều đang ở phía trước. Do đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới cần được làm sâu sắc hơn nữa. Hơn lúc nào hết, Đảng phải tiếp tục các giải pháp kiện toàn tổ chức, tập trung cao độ trí tuệ, bản lĩnh, sử dụng các phương thức lãnh đạo phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển đất nước.

- Xin cảm ơn ông!

Nhật An thực hiện