Hỏi - đáp về bầu cử

- 04:54, 09/03/2021
Bạn đọc Đỗ Thùy Linh, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh: Theo quy định, đại biểu Quốc hội chỉ "có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Nếu tôi đang trong quá trình làm thủ tục gia nhập quốc tịch của một quốc gia khác thì có đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội hay không?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền  địa phương (Luật số 47/2019/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số 65/2020/QH14) đã bổ sung quy định về tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, trong đó xác định rõ tiêu chuẩn "Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam, người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam được xác định theo các căn cứ quy định tại Chương II của Luật này. Cụ thể là, người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam phải là người không đồng thời có quốc tịch của một quốc gia khác. Về nguyên tắc, người đang có quốc tịch nước ngoài, người có nguyện vọng và đang thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch của quốc gia khác đều không đủ điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đây không phải quy định hoàn toàn mới mà là nội dung đã được thể hiện nhất quán trong Hiến pháp cũng như trong các quy định và thực tiễn công tác bầu cử từ trước đến nay. Việc quy định rõ thành một tiêu chuẩn cụ thể trong các luật nói trên là nhằm khẳng định rõ hơn quan điểm của Đảng, Nhà nước và tạo sự minh bạch, rõ ràng trong áp dụng pháp luật.

Do đó, trong phần khai về quốc tịch trong đơn ứng cử và các tài liệu khác trong hồ sơ ứng cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hướng dẫn người ứng cử cần ghi rõ: “Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”. Người ứng cử phải cam đoan về các nội dung mình đã khai. Nếu phát hiện thông tin không đúng sự thật, không như nội dung đã kê khai thì người ứng cử phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tùy theo nội dung, mức độ vi phạm mà có thể bị loại khỏi danh sách người ứng cử; nếu đã trúng cử thì sẽ không được công nhận tư cách đại biểu hoặc bị bãi nhiệm đại biểu.
Như vậy, trường hợp bạn đang làm thủ tục xin gia nhập quốc tịch của một quốc gia khác thì không đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.