Chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

- Chủ Nhật, 24/01/2021, 08:33 - Chia sẻ
Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ ngày càng cao của Đảng, Nhân dân và xã hội, thể hiện được chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công phu, trí tuệ, dân chủ và cầu thị

 - Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã hoàn tất, trong đó, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội được đánh giá có nhiều điểm mới, kết tinh trí tuệ của Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Ông đánh giá ý nghĩa của việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này như thế nào?

​​​​Trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những định hướng và giải pháp nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân được đề ra trong mục này khá toàn diện, cụ thể và có điểm mới mà trước đây chưa đề cập đến như đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ. Nhân dân đánh giá cao và đồng tình với nhận định này.

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc

- Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức 24 cuộc lấy ý kiến Nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, lấy ý kiến đại diện các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp công nhân, người lao động, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi. Điều đó cho thấy sự công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị, thể hiện được “ý Đảng, lòng dân”.

Các góp ý của đại diện các tầng lớp Nhân dân thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ ngày càng cao của Đảng, Nhân dân và xã hội, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều này cũng thể hiện được chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân, dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần này có những điểm gì mới, thưa ông?

- Dự thảo Văn kiện trình Đại hội, trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị đặc biệt đề cao vai trò của Nhân dân, cụ thể là “đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của đất nước như: Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; phát triển kinh tế; quản lý và tự quản xã hội; xây dựng, quản lý, thụ hưởng văn hóa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân.

Đường lối, chủ trương trong Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo nền tảng chính trị, pháp lý để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ; hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo phải tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân thông qua các cơ chế dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp. Đây là định hướng rất quan trọng đối với việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân thực hiện hiệu quả hơn quyền làm chủ thông qua tổ chức đại diện, hướng Nhân dân vào việc tham gia hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm đối với Nhân dân. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân sẽ góp phần tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội” là một trong 12 định hướng phát triển đất nước. Đồng thời, dự thảo Báo cáo nhấn mạnh: “Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” là một trong 9 mối quan hệ lớn cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt. Như vậy, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn liền với thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân.

Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng đã chỉ ra các định hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân như: Thực hiện tốt, có hiệu quả trong thực tế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt, dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức phải nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước.

Nhanh chóng xây dựng luật về thực hiện dân chủ cơ sở

- Theo ông, để thực thi đầy đủ những quan điểm rất mới như vậy thì có những vấn đề nào cần quan tâm?

- Chúng ta phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng pháp luật gắn với thực tiễn của đời sống xã hội, cần có cơ chế bảo đảm thực hiện tốt hơn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để nâng cao hơn nữa năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội, giám sát cộng đồng của Nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, cần nhanh chóng thể chế hóa quan điểm này thông qua việc xây dựng luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc tổ chức thi hành pháp luật được Hiến pháp năm 2013 dành 6 Điều để quy định trách nhiệm của cá nhân và cơ quan, tổ chức trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống nhưng chưa được coi trọng. Đến nay, chưa có luật về tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy, cần bổ sung một trong những tồn tại hạn chế là “tổ chức thi hành pháp luật chưa được coi trọng”. “Tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật” là một trong những giải pháp tiếp tục phát huy dân chủ, tuân thủ pháp luật và kỷ cương được người dân đề nghị khi đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị.

- Xin ông cho biết những định hướng lớn trong đổi mới phương thức công tác dân vận của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

- Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của Nhân dân. Công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho những mục tiêu chung của đất nước. Đồng thời, quan tâm đến cuộc sống, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, quan tâm các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Mọi nhiệm vụ của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, công tác dân vận gắn liền với công tác xây dựng Đảng, gắn liền với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, bảo đảm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xin cảm ơn ông!

Các ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội cũng quan tâm nhiều đến việc nhanh chóng thể chế chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật là việc đặc biệt quan trọng để chủ trương của Đảng được triển khai thuận lợi, toàn diện và hiệu quả trong cuộc sống.

 

Nguyễn Bình ghi