Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước

- Thứ Hai, 25/01/2021, 06:59 - Chia sẻ
Theo NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ BỘ LĨNH, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra bước ngoặt mới, mang tính quyết định cho sự phát triển đất nước. Xuyên suốt dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là khát vọng phát triển. Đó cũng là mục tiêu của Đảng ta, là khát vọng của cả dân tộc. Khi phát triển trở thành khát vọng, nó không còn là khẩu hiệu, mà là sức mạnh hành động, lôi cuốn, khơi dậy tiềm năng, động lực để biến mục tiêu phát triển thành hiện thực.
Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKHCN và MT Lê Bộ Lĩnh Nguồn ITN
Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKHCN và MT Lê Bộ Lĩnh
Nguồn ITN

Khát vọng phát triển vì con người

- Thưa ông, hôm nay, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Với ông, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào? 

- Có thể thấy, công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất bài bản, chu đáo. Trước đó, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được lấy ý kiến sâu rộng ở nhiều ngành, nhiều cấp, trong các tầng lớp nhân dân. Bối cảnh tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất đặc biệt. Trong khi nhiều nước đang đối mặt với số ca mắc dịch bệnh Covid - 19 lên đến hàng nghìn người, nước ta đã vượt qua được khó khăn, thách thức bằng công tác phòng, chống dịch Covid - 19 hiệu quả, ổn định được đời sống xã hội. Tình hình kinh tế khả quan, nước ta vẫn giữ mức tăng trưởng GDP dương. 

Mặt khác, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Điều đó có nghĩa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm, sâu sát. Người dân vì thế đặt nhiều tin tưởng, kỳ vọng hơn vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tôi có chung niềm tin và kỳ vọng như thế, chắc chắn, Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những quyết sách hệ trọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bước ngoặt, có tính quyết định cho sự phát triển của đất nước.

-  Ông suy nghĩ thế nào khi phương châm của Đại hội lần này đã bổ sung thêm một thành tố hết sức quan trọng "sáng tạo - phát triển"? 

- Phát triển bền vững là mục tiêu bao trùm, tổng quát. Sau khi Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình Nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030, phát triển bền vững trở thành mục tiêu mà tất cả các nước theo đuổi, trong đó có Việt Nam. Nước ta vừa bước qua giai đoạn chậm phát triển, giai đoạn tới đây, phải hướng đến phát triển dựa trên nền tảng mới, chất lượng mới. Muốn vậy, phải thực sự đổi mới, sáng tạo, dựa vào đó để phát triển lâu dài, chứ không phải mang tính thời điểm.

Xuyên suốt dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh "khát vọng phát triển". Khát vọng này là mục tiêu của Đảng ta, là khát vọng của cả dân tộc. Phát triển gắn với khát vọng, khơi dậy và thôi thúc mọi người dân hướng đến sự phát triển. Phát triển có nội hàm rộng, phát triển bền vững, phát triển vì con người. Tất cả mọi người đều mong muốn sự phát triển mang lại lợi ích cho mình. Khi phát triển trở thành khát vọng, nó không còn là khẩu hiệu, mà là sức mạnh hành động, lôi cuốn, khơi dậy tiềm năng, động lực để biến mục tiêu phát triển trở thành hiện thực.

Đổi mới, sáng tạo - Sợi chỉ đỏ định hướng mọi hoạt động

- Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội là đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ông nhìn nhận thế nào về nhiệm vụ này?

- Nếu trước kia, chúng ta phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên, thì nay, phát triển phải gắn với đổi mới, sáng tạo; dựa trên nguồn lực khoa học công nghệ để đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực tế, Đảng ta đã thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động. Nhưng khi khẳng định trong các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mục tiêu trọng tâm này sẽ có tính lý luận, nhất quán, hệ thống hơn. Điều này một lần nữa khẳng định, giai đoạn phát triển mới được dẫn dắt bởi ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo.

Muốn phát triển dựa trên đổi mới, sáng tạo phải phấn đấu nhiều hơn nữa, không chỉ 10 năm tới mà cả chặng đường tiếp theo. Yêu cầu đòi hỏi đặt ra rất cao; cần thể hiện được sự đột phá gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xét về tổng thể, nền kinh tế chúng ta phải phát triển song song, phát triển dựa trên chiều rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, rồi mới phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Song, nếu không khẳng định mục tiêu trọng tâm từ bây giờ, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

- Theo ông, đâu là những ngành nghề trọng tâm nên được khuyến khích đổi mới, sáng tạo?

- Như tôi chia sẻ, khái niệm đổi mới, sáng tạo rất rộng. Chúng ta không chỉ đổi mới, sáng tạo trong khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, mà cần thay đổi cách thức, tư duy trong quản trị, từ quản trị doanh nghiệp, đến quản trị tổ chức, quản trị quốc gia. Bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng phải đổi mới, sáng tạo. Đây là sợi chỉ đỏ định hướng cho mọi hoạt động.

Tới đây, cần quan tâm những ngành nghề có lợi thế, những ngành nghề phục vụ trực tiếp cho quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nông nghiệp là ngành nghề truyền thống, ngành sản xuất chính của nước ta nên được đẩy mạnh sang ứng dụng khoa học, công nghệ. Yêu cầu cấp bách nữa đặt ra trong đại dịch Covid - 19 là đổi mới khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe - đây vừa là lĩnh vực phục vụ xã hội, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế. Ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cũng cần quan tâm, khi cả nhân loại đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Cho nên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài.

 Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Chương trình hoạt động của Chính phủ đã thể hiện rõ tầm quan trọng, những ưu tiên của hoạt động đổi mới, sáng tạo. Tôi kỳ vọng, sau Đại hội, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo quản lý sẽ trở thành động lực cho sự phát triển.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc