Hướng đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Sứ mệnh "soi đường cho quốc dân đi", vì một Việt Nam hùng cường

Bài cuối: Kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

- 06:29, 23/11/2021
Chúng ta đang tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hướng tới năm 2045 - tròn 100 năm Tuyên ngôn nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - không gì cản được! Khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trở thành chân lý bất biến, là sự nối tiếp truyền đời của khát vọng quốc gia “Hùng cứ một phương”, “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”, “Mở nền thái bình muôn thuở” của ông cha ta chảy suốt mấy nghìn năm; là ngọn nguồn của sức mạnh vô địch làm nên vị thế và danh dự nước Việt Nam, sự bất diệt, trường tồn và phát triển thống nhất cùng trời đất của dân tộc Việt Nam ta.

      TS. Nhị Lê

Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Quốc tín Việt Nam: Cốt cách hòa mục nhân văn và cầu thị quốc gia

Chưa khi nào như hiện nay, độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế trên con đường phát triển lại đòi hỏi sự kiên định con đường phát triển XHCN như hiện nay. Vì thế, chưa bao giờ như bây giờ, sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 5.1947, khi Người trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, có giá trị đặc biệt: “Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”, trên con đường hội nhập toàn cầu đầy thách thức mất còn như hiện nay. Quyền tự chủ đất nước và quyền tự quyết dân tộc phải được giữ vững trên con đường hội nhập toàn cầu tất yếu.  

Đặc biệt, ở những bước ngoặt của lịch sử nước ta: Khi chúng ta khởi động công cuộc đổi mới năm 1986, khi chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu tan rã năm 1991, khi cuộc khủng hoảng chạm đáy của chúng ta cũng vào những năm 90 đó, thì những kết luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 13.7.1952, càng có ý nghĩa to lớn về tầm nhìn và quyết sách chính trị chiến lược đối với chúng ta lúc này: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Và hôm nay, giữa cuộc cạnh tranh toàn cầu, thì phương lược lúc sinh thời ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm mọi cách để duy trì nền độc lập của dân tộc, quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam, càng có giá trị đặc biệt.

Để tăng cường sức mạnh nội sinh của dân tộc, độc lập không có nghĩa là khép kín, khước từ sự giúp đỡ ở bên ngoài, sự thâu thái tinh hoa thế giới mà là phải tìm mọi cách gia tăng sự ủng hộ của thế giới để nhân lên sức mạnh của nội lực đất nước. Ấy chính là độc lập chân chính vậy! Nghĩa là tự mình phải trở nên hùng mạnh trên con đường hội nhập quốc tế, với tư cách là một quốc gia thực sự độc lập. Trong mọi hoàn cảnh, luôn phải “lấy tự lực cánh sinh làm gốc để ứng phó với mọi phát triển của tình hình; dù tình hình ấy thuận lợi hay gay go thì ta vẫn chủ động”, vì mọi sự phụ thuộc, lệ thuộc đều dẫn đến việc đánh mất quyền độc lập dân tộc, quyền tự do và sự hạnh phúc của nhân dân. Nội lực quốc gia, dân tộc luôn giữ vai trò quyết định. Tự lực, tự cường là tiền đề của độc lập, tự do và là điều kiện tiên quyết để phát triển các quan hệ quốc tế bình đẳng, cùng có lợi trên con đường hội nhập thế giới.

Suốt 76 năm qua, chúng ta đã kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, chung sống hòa bình, hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi. “Tắt muôn đời chiến tranh”. “Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa”. Không gì có thể xâm phạm và thay đổi được khát vọng Việt Nam thiêng liêng đó của người Việt Nam chúng ta!

Đó chính là bài học lịch sử vô giá về kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nội sinh dân tộc và sức mạnh ngoại sinh thế giới, để giữ vững nền độc lập dân tộc và phát triển quyền tự quyết dân tộc thiêng liêng và vô giá, vì lợi ích quốc gia tối thượng.

Nghĩa là, hơn bao giờ hết, trong bất cứ hoàn cảnh nào, văn hóa không ngừng hun đúc, tôi luyện sự kiên định ý chí độc lập, tự chủ, tự quyết, tự lập và tin cậy song hành với giữ gìn và nêu cao tinh thần quốc tế, nhằm phát huy cao độ năng lượng nội sinh đất nước. Đồng thời, thâu thái sức mạnh ngoại sinh thế giới, kết hợp truyền thống với hiện đại từ trong mỗi con người Việt Nam bất khuất, nhân văn, thủy chung, nhân ái, chan hòa và bắt đầu từ mỗi gia đình như một tế bào xã hội Việt Nam, mỗi xóm làng Việt Nam, dù ở vùng xuôi hay miền ngược, từ đồng bằng tới hải đảo thiêng liêng… một cách không xa lánh, không kỳ thị, không bắt chước, không rập khuôn nhằm phát triển nhu cầu xây dựng đất nước luôn luôn song hành với bản lĩnh bất diệt bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. 

Vì thế, hiện nay, hơn hết lúc nào, Đoàn kết - Kỷ luật - Hài hòa - Hội nhập - Thủy chung trong dân tộc và hội nhập quốc tế thấm đẫm tinh thần Quốc tế - Quốc gia - Gia đình là phẩm giá quan trọng của hệ giá trị văn hóa phát triển Việt Nam, vì lợi ích quốc gia tối thượng!

Tiếp tục lĩnh nhiệm sứ mệnh “Soi đường cho quốc dân đi”

Nhìn khái quát, đa diện, tổng hòa và ở tầng sâu hơn: Đó là văn hóa dựng nước cùng với văn hóa giữ nước Việt Nam trải suốt mấy nghìn năm hợp thành văn hóa Việt Nam, với chức năng bảo vệ và phát triển nền Độc lập đất nước thiêng liêng với sự tôn vinh và giữ gìn vô điều kiện quyền Tự do và Hạnh phúc của con người vô giá bất khả xâm phạm. Tất cả thực thi sứ mệnh cao cả và thiêng liêng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết tha mong muốn: Nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở.   

Tổng hòa lại, đó là những phẩm giá và tư chất căn bản làm nên hệ giá trị văn hóa phát triển Việt Nam, trong thời đại ngày nay.   

Đó là con đường lịch sử tất yếu để gìn giữ và phát triển tư cách độc lập, vị thế, sức mạnh, uy tín quốc gia, danh dự và sự trường tồn của dân tộc, thanh danh và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta trong cuộc hội nhập toàn cầu hiện nay và tương lai.

Đó là mạch nguồn bất diệt, lúc âm thầm lặng lẽ, khi sục sôi chảy trong huyết quản gần 100 triệu đồng bào ta, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, làm nên gương mặt, cốt cách, khí phách, sức mạnh và uy tín của dân tộc Việt Nam trường tồn!

Và, đó cũng chính là chức năng thiên khải của văn hóa trong vai trò tiếp tục lĩnh nhiệm sứ mệnh cao cả và thiêng liêng một cách vẻ vang: “Soi đường cho quốc dân đi” với một hệ giá trị văn hóa dân tộc, hiện đại và bản sắc, làm nên triết lý văn hóa phát triển Việt Nam mạnh mẽ và bền vững, trước hết và sau cùng là phát triển và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam tương dung với thế giới và hiện diện sinh động một Việt Nam văn hóa, với khát vọng hùng cường và nhân văn, vì một thế giới hòa bình, thống nhất và hòa bình, trong thế giới hôm nay!

Tất thảy để mãi mãi trường tồn, rạng rỡ, vẻ vang và danh dự Quốc thể Việt Nam!

Chúng ta đang tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hướng tới năm 2045 - tròn 100 năm Tuyên ngôn nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - không gì cản được!

Khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trở thành chân lý bất biến, là sự nối tiếp truyền đời của khát vọng quốc gia “Hùng cứ một phương”, “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”, “Mở nền thái bình muôn thuở” của ông cha ta chảy suốt mấy nghìn năm; là ngọn nguồn của sức mạnh vô địch làm nên vị thế và danh dự nước Việt Nam, sự bất diệt, trường tồn và phát triển thống nhất cùng trời đất của dân tộc Việt Nam ta.

TS Nhị Lê