Nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện tỉnh Lào Cai

Phối hợp chặt với cơ quan soạn thảo yêu cầu giải trình, làm rõ

- Thứ Hai, 17/10/2022, 06:20 - Chia sẻ

Thường trực HĐND huyện Bảo Thắng, Lào Cai giao các Ban HĐND huyện chủ động nghiên cứu sơ bộ nội dung thẩm tra ngay từ khi họp liên tịch, hoặc ngay từ khi UBND huyện có văn bản đề nghị HĐND huyện tổ chức kỳ họp. Các Ban, đặc biệt lãnh đạo chuyên trách tích cực nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu liên quan, để khi có tờ trình của UBND huyện nắm ngay được các thông tin. Quá trình thẩm tra, các Ban phối hợp chặt với cơ quan chủ trì soạn thảo yêu cầu giải trình, làm rõ những nội dung, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Đối với những vấn đề chưa rõ, các Ban khảo sát thực tế nắm tình hình, thu thập thông tin để có nhận định chính xác, khách quan.

Phát huy vai trò chủ động trong thẩm tra

Tạo điều kiện tốt nhất cho các Ban HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Bảo Thắng giao các Ban chủ động nghiên cứu sơ bộ nội dung ngay từ khi họp liên tịch để thống nhất nội dung trình kỳ họp (đối với kỳ họp thường lệ), hoặc ngay từ khi UBND huyện có văn bản đề nghị HĐND huyện tổ chức kỳ họp (chuyên đề hay giải quyết công việc phát sinh). Các Ban, đặc biệt lãnh đạo chuyên trách tích cực nghiên cứu các văn bản liên quan; ngoài ra, Ban tích cực thu thập thông tin, tài liệu, các văn bản liên quan tới nội dung thẩm tra, bảo đảm để khi có tờ trình của UBND huyện về nội dung nào là nắm được thông tin.

Lãnh đạo Ban chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra, thống nhất phân công các thành viên Ban nghiên cứu, thẩm tra gắn với lĩnh vực thành viên đang công tác; quy định các mốc thời gian khảo sát (nếu cần), thời gian hoàn thành báo cáo thẩm tra, dự kiến thời gian họp thẩm tra, thời gian hoàn thành, ban hành báo cáo thẩm tra.

Quá trình thẩm tra, các Ban phối hợp chặt với cơ quan tham mưu các tờ trình của UBND huyện (cơ quan chủ trì soạn thảo) để yêu cầu giải trình, làm rõ các nội dung, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Đối với những vấn đề chưa rõ, các Ban khảo sát thực tế nắm tình hình, thu thập thông tin để có nhận định chính xác, khách quan. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp hoặc đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo giải trình nội dung cần làm rõ để thành viên Ban tiếp tục xem xét, thống nhất trước khi xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra.

Khi tổ chức họp thẩm tra, các Ban mời các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan dự họp để lấy ý kiến rộng rãi, Thường trực HĐND huyện trực tiếp tham dự các cuộc họp thẩm tra của các Ban để định hướng, tham gia ý kiến. Tại buổi họp thẩm tra, Ban dành nhiều thời gian để nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan giải trình, làm rõ các nội dung, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và ý kiến của thành viên Ban. Đối với các nội dung trình không bảo đảm cơ sở pháp lý và căn cứ thực tiễn hoặc chưa chuẩn bị kỹ, chưa đầy đủ các hồ sơ theo quy định, các cơ quan chủ trì soạn thảo không giải trình được rõ các nội dung, các Ban báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét quyết định để trình hoặc không trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Bảo Thắng Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - ẢNH DUY PHONG
Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Bảo Thắng Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Ảnh: Duy Phong

Thực hiện tốt hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác

Trên thực tế, mặc dù công tác phối hợp chuẩn bị các nội dung cho các kỳ họp HĐND huyện đã được thống nhất, phối hợp chỉ đạo chặt chẽ từ rất sớm. Tuy nhiên, việc rà soát, đề xuất nội dung trình kỳ họp của các cơ quan chuyên môn tham mưu có lúc, có việc chưa chủ động, vẫn còn tình trạng phát sinh nội dung sát với kỳ họp; một số tài liệu phục vụ kỳ họp vẫn bị chậm, chưa bảo đảm thời gian theo kế hoạch. Thành viên của Ban hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm, mỗi thành viên của Ban có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nhất định. Trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động (đặc biệt là Ban Kinh tế - Xã hội) khá rộng nên có lúc, có việc phản biện chưa đáp ứng yêu cầu; việc giám sát, khảo sát phục vụ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chưa nhiều.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thường trực HĐND huyện Bảo Thắng cho rằng cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện theo Quy chế phối hợp các bên đã ký kết. Trong đó, Quy chế đã quy định cụ thể thời gian UBND huyện trình các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần nắm rõ các nội dung của Quy chế để tham mưu cho UBND huyện thực hiện bảo đảm thời gian quy định.

Thường trực HĐND huyện cần đôn đốc các Ban HĐND chủ động tiến hành các hoạt động khảo sát để thu thập lấy thông tin thực tiễn liên quan đến lĩnh vực sẽ ban hành nghị quyết. Cùng với đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các Ban HĐND huyện với các cơ quan tham mưu của UBND huyện ngay từ giai đoạn soạn thảo văn bản và ban hành văn bản trình kỳ họp để có sự trao đổi thông tin thường xuyên, điều chỉnh nội dung kịp thời. Lãnh đạo và thành viên các Ban thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động thẩm tra; tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm chắc các văn bản Luật và các văn bản liên quan tới lĩnh vực thẩm tra. Có thể tiến hành khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu tác động trước khi thẩm tra...

HÀ HƯƠNG