Hỏi nhanh, đáp gọn, trả lời trực tiếp

- Thứ Ba, 07/06/2022, 06:40 - Chia sẻ

Kết quả nổi bật về đổi mới hoạt động chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Bình được thể hiện trong phiên chất vấn - trả lời chất vấn của kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề thời sự, được cử tri và nhân dân quan tâm. Phiên họp được tổ chức theo hướng hỏi nhanh, đáp gọn, trả lời trực tiếp, không gửi câu hỏi trước đến các cơ quan nhưng căn cứ vào các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành phải chuẩn bị rất kỹ các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình.

Không gửi câu hỏi chất vấn trước đến các cơ quan

Để đổi mới hoạt động chất vấn theo hướng thiết thực, hiệu quả, trước khi tổ chức phiên chất vấn, trên cơ sở đề xuất của các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình họp, thống nhất nhóm vấn đề chất vấn. Sau đó, giao các Ban HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung theo nhóm vấn đề chất vấn; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện về nội dung chất vấn. Các Ban HĐND theo lĩnh vực chất vấn được phân công chủ động khảo sát, nghiên cứu nội dung, tham mưu xây dựng bộ câu hỏi chất vấn gửi thành viên các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu nghiên cứu, tham gia chất vấn.

Kết quả nổi bật về đổi mới hoạt động chất vấn được thể hiện tại phiên chất vấn - trả lời chất vấn của kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề mang tính thời sự, được cử tri và nhân dân quan tâm (nước sạch sinh hoạt; ô nhiễm môi trường; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19). Phiên họp được tổ chức theo hướng hỏi nhanh - đáp gọn, trả lời trực tiếp, không gửi câu hỏi chất vấn trước đến các cơ quan nhưng căn cứ vào các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành phải chuẩn bị rất kỹ các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình.

Chủ tọa điều hành phiên chất vấn linh hoạt, dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND. Ngoài các đại biểu chuyên trách, đã có nhiều đại biểu ở các tổ tham gia chất vấn; nhiều nội dung chất vấn cam kết rõ thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân giám sát hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND và hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Kết quả sau phiên chất vấn - trả lời chất vấn cho thấy, việc đổi mới cách thức tiến hành phiên chất vấn là đúng, trúng, phù hợp với thực tế; được cử tri, dư luận đồng tình, đánh giá cao. Sau chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các cam kết khi trả lời chất vấn; giao các ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết chất vấn.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Thiết lập đường dây “nóng” kết nối trực tiếp với cử tri

Từ thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình nhận thấy, để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, khâu đầu tiên cần lựa chọn đúng, trúng nhóm vấn đề chất vấn. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, TXCT, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... đề xuất từ 2 - 3 nhóm vấn đề chất vấn liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp; giao các Ban HĐND tỉnh chủ trì khảo sát, đề xuất bộ câu hỏi chất vấn; đề xuất các kiến nghị, giải pháp.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa điều hành linh hoạt, dẫn dắt phiên họp tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, đạt hiệu quả cao. Quán triệt tinh thần hỏi nhanh - đáp gọn. Đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng trong thời gian không quá 2 phút. Những người được chất vấn cần trả lời thẳng thắn, đúng với nội dung câu hỏi, thời gian trả lời không quá 3 phút/câu. Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, điều hành phiên chất vấn; thiết lập, mở đường dây “nóng” kết nối trực tiếp giữa cử tri với phiên họp để cử tri đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp đối với Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời chất vấn nhằm tăng cường tính dân chủ, thực chất của phiên chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình cũng nhấn mạnh việc cần thiết ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND tỉnh tiếp tục giám sát, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các cam kết khi trả lời chất vấn.

TRẦN THANH