Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 06:15 - Chia sẻ

PHẠM XUÂN PHÚ - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phát huy vai trò của cơ quan tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức cống hiến, xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Các hoạt động đổi mới của Văn phòng trong công tác tham mưu là điểm nhấn quan trọng khẳng định vị thế, tầm quan trọng của mình trong bộ máy văn phòng hành chính nhà nước nói chung và cơ quan tham mưu, giúp việc cho bộ máy dân cử nói riêng.

Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo

Với phương châm “Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, thời gian qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa tập trung rà soát, xác định lại vị trí việc làm để sắp xếp bộ máy, kiện toàn tổ chức; vừa chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ. Chất lượng, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên.

Theo đó, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến xây dựng các dự án luật, nghị quyết, giám sát, khảo sát các chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn. Điển hình, 9 tháng năm 2022, đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các đối tượng chịu sự tác động của 12 dự án luật; phối hợp tổ chức 3 hội nghị chuyên đề xây dựng pháp luật lấy ý kiến các ngành, cơ quan chuyên môn, các chuyên gia; TXCT chuyên đề gắn với lấy ý kiến rộng rãi dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ tổ chức tốt 5 kỳ họp (4 kỳ họp chuyên đề), 8 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; ban hành 37 nghị quyết, cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, tổ chức TXCT trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVIII...; tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 458 đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026… Nhìn chung, các nghị quyết được ban hành bảo đảm đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của cấp ủy đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó, có việc cụ thể hóa các chế độ, chính sách của Trung ương thành các chính sách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Văn phòng tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch và các cuộc khảo sát, làm việc với các địa phương, cơ quan, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Nhờ đó, hoạt động giám sát tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, phương thức và nội dung giám sát phong phú, thời gian, cách thức tổ chức luôn được tham mưu đổi mới, khoa học, hiệu quả, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc được đại biểu, cử tri quan tâm… Sau các cuộc giám sát, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chú trọng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị và tham mưu chuyển tới các cấp, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.

Văn phòng cũng chú trọng tham mưu Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xử lý những vấn đề quan trọng của tỉnh phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bảo đảm chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Lễ ký kết về công tác thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Lễ ký kết về công tác thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tiếp tục xây dựng bộ máy có chuyên môn, năng lực

Có thể nói, các hoạt động đổi mới của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh trong công tác tham mưu thời gian qua là điểm nhấn quan trọng để khẳng định vị thế, tầm quan trọng của mình trong bộ máy Văn phòng hành chính Nhà nước nói chung và cơ quan tham mưu, giúp việc cho bộ máy dân cử nói riêng… Tuy nhiên, quá trình hoạt động của Văn phòng còn một số hạn chế nhất định do số lượng biên chế chưa đủ so với yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng chuyên môn của chuyên viên chưa đồng đều; cơ cấu tổ chức, bộ máy mặc dù đã được kiện toàn, đổi mới song chưa thực sự hoàn thiện…

Thời gian tới, để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu phục vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Tiếp tục xây dựng bộ máy đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ, công chức văn phòng, nhất là bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra thông tin, tham mưu xây dựng các văn bản. Thực hiện đồng bộ nghiêm túc quy trình, quy định về chức năng nhiệm vụ của văn phòng bảo đảm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác tham mưu…

Đồng thời, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng sẽ đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và giải quyết công việc. Từng bước hiện đại hóa Văn phòng bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong toàn bộ các quy trình, quy định hoạt động. Đổi mới tham gia, tổ chức các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo với hình thức kết hợp trực tiếp với trực tuyến một cách chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, Văn phòng tiếp tục phối hợp tốt nội bộ các phòng trực thuộc, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan bảo đảm tham mưu, phục vụ kịp thời, chính xác, hiệu quả… Định kỳ hàng năm tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm ở các tỉnh, thành để bổ sung về kỹ năng phương pháp công tác và kinh nghiệm trong công tác tham mưu phục vụ.