Định lượng và có địa chỉ cụ thể trong kết luận giám sát chuyên đề

- 06:55, 06/05/2022 - Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Theo kinh nghiệm giám sát chuyên đề của HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, chậm được giải quyết, có nhiều vướng mắc được chắt lọc đưa vào chương trình giám sát hàng năm. Bên cạnh tôn trọng ý kiến của cử tri, linh hoạt trong điều hành thực thi kế hoạch giám sát hàng năm, cần lựa chọn thành viên đoàn giám sát am hiểu về chuyên đề giám sát, có bản lĩnh và trách nhiệm. Kết luận giám sát chuyên đề hạn chế việc đưa ra các kiến nghị chung chung, thay vào đó định lượng được, cụ thể và có địa chỉ.

Tháo gỡ những “nút thắt”

Nếu tính cả nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hơn một năm đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức giám sát 35 chuyên đề trên các lĩnh vực. Nhìn chung, các chuyên đề được lựa chọn giám sát là các vấn đề lớn, “nóng”, có nhiều bất cập, vướng mắc, thậm chí là “khó tháo gỡ”, “nhạy cảm” được đại đa số cử tri và Nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm. Thông qua giám sát, nhiều kiến nghị đã góp phần tháo gỡ được “nút thắt” thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nhiều kết luận giám sát chuyên đề là căn cứ quan trọng để các Ban HĐND thẩm tra; căn cứ để đại biểu HĐND chất vấn. Đơn cử như chuyên đề giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã về tình hình bố trí, sắp xếp đội ngũ, quản l‎í cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học trên địa bàn. Đây là chuyên đề làm tiền đề để HĐND thị xã yêu cầu UBND thị xã sửa đổi Quy chế thuyên chuyển giáo viên trên địa bàn; đồng thời, cũng là tiền đề để UBND thị xã trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học và THCS. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Các chuyên đề trên lĩnh vực kinh tế cũng góp phần tạo căn cứ để HĐND quyết định các quyết sách quan trọng. Như chuyên đề giám sát trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng HĐND quyết định các biện pháp phát triển ngành nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng xã Thuận Lộc đạt chuẩn nông thôn mới, giữ chuẩn bền vững. Chuyên đề giám sát trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, góp phần điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phù hợp; có giải pháp kịp thời để quản lý đầu tư công sát với thực tiễn.

Cử tri phườngNam Hồng,thị xã Hồng Lĩnh phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã
Ảnh: Bình Nguyên 

Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cử tri

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ý kiến, kiến nghị nội dung, chuyên đề giám sát thì nhiều, tuy nhiên chọn chuyên đề nào đưa ra giám sát thì ít. Do đó, cần lựa chọn những vấn đề mang tính đại chúng, bao quát, còn bất cập về quy định và thực tiễn. Thông thường, những vấn đề này xuất hiện rất rõ trong quá trình quản lý nhà nước về mọi mặt và hay được cử tri phản ánh trên các diễn đàn TXCT và tiếp công dân. Do đó, việc HĐND tiếp thu và đưa vào chương trình giám sát đã là hướng đi “trúng” đầu tiên, đặt nền móng cho việc giám sát chuyên đề đạt hiệu quả. Chuyên đề càng khó, càng nhiều vấn đề thì việc đưa vào giám sát chuyên đề sẽ càng hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi đoàn giám sát phải thật chất lượng thì mới giải quyết được. Cụ thể như các chuyên đề liên quan đến cách hiểu quy định và áp dụng pháp luật; việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như đất đai; đầu tư công và tài chính - ngân sách; vấn đề giải quyết đơn thư…

Kênh để chọn nội dung chuyên đề giám sát ngoài đại biểu dân cử kiến nghị, ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thì một kênh không thể thiếu đó chính là ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ở thị xã Hồng Lĩnh, việc tổng hợp, giải quyết và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị được cả hệ thống chính trị quan tâm. Những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, chậm được giải quyết, có nhiều vướng mắc được HĐND thị xã chắt lọc đưa vào chương trình giám sát hàng năm. Đơn cử như công tác quản lý về đất đai, môi trường, tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ, việc thi công các dự án trên địa bàn... khi cử tri phản ánh, ngoài đưa vào chương trình thì đối với các nội dung đột xuất, Thường trực HĐND thông qua phiên họp hàng tháng thảo luận, điều chỉnh kế hoạch để đưa vào thực hiện nếu thấy cấp bách, cần thiết.

Bên cạnh tôn trọng ý kiến của cử tri, linh hoạt trong điều hành thực thi kế hoạch giám sát hàng năm, một kinh nghiệm nữa để phát huy hiệu quả giám sát chuyên đề của cơ quan dân cử tại thị xã Hồng Lĩnh đó chính là việc lựa chọn thành viên Đoàn giám sát am hiểu về lĩnh vực chuyên đề giám sát, có bản lĩnh và trách nhiệm. “Không cần nhiều, chỉ cần trách nhiệm và tâm huyết là đủ - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Đặng Minh Khang chia sẻ.

Kết luận giám sát chuyên đề hạn chế việc đưa ra các kiến nghị chung chung kiểu như: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,… hay tăng cường các biện pháp quản lý... thay vào đó, nhiều kiến nghị qua giám sát chuyên đề đã định lượng được, cụ thể và có địa chỉ. Những kiến nghị sau giám sát kịp thời, đúng quy định và phù hợp thực tiễn đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, góp phần tạo ra được những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh