Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài cuối: Chấn chỉnh việc lập dự án không phù hợp, thiếu khả thi

- Thứ Ba, 23/08/2022, 07:02 - Chia sẻ

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lập và trình danh mục dự án có thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung. Trong đó, có việc chỉ đạo khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về trình tự, thủ tục, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… phù hợp; chấn chỉnh việc lập đồng thời nhiều dự án cùng một thời điểm không phù hợp thực tế, dự án thiếu tính khả thi, chưa đủ điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, nguồn vốn giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư…

Hạn chế dự án chậm triển khai, kéo dài

Cụ thể, chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai, về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với việc triển khai các dự án có thu hồi đất nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thường xuyên công khai, thông tin dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án đã được điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi trên các phương tiện truyền thông và địa phương có dự án để người dân biết, theo dõi.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về trình tự, thủ tục, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, về giá đất, giá nhà và tài sản trên đất phù hợp với tình hình thực tế địa phương và các quy định của pháp luật; hướng dẫn các địa phương kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các dự án có thu hồi đất để các địa phương sớm hoàn thành thủ tục pháp lý về đất, về thanh quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, lập, tổng hợp, thẩm định danh mục dự án thu hồi đất trình HĐND tỉnh bảo đảm các yêu cầu. Đồng thời, chịu trách nhiệm về quyết định của mình, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong công tác lập danh mục các dự án có thu hồi đất. Chấn chỉnh việc lập đồng thời nhiều dự án cùng một thời điểm không phù hợp tình hình thực tế địa phương, dự án thiếu tính khả thi, chưa đủ điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, nguồn vốn giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nhằm hạn chế dự án chậm triển khai, kéo dài phải đưa ra khỏi danh mục.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhơn Trạch - ẢNH HƯƠNG GIANG
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
Ảnh: Hương Giang

Ưu tiên tập trung nguồn lực cho 427 dự án đang thực hiện

"Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai yêu cầu: HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp, nâng cao chất lượng thẩm tra, xem xét kỹ danh mục dự án, kết hợp với khảo sát, giám sát trực tiếp dự án; kiên quyết không đưa vào danh mục trình HĐND tỉnh những dự án không bảo đảm tính khả thi, chưa bảo đảm quy trình, quy định. Cùng với đó, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời kiến nghị các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc...

Nghị quyết HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm hoàn thành các dự án thu hồi đất trên địa bàn đã được HĐND tỉnh thông qua, gồm: 427 dự án đang thực hiện và 176 dự án chưa thực hiện. Đối với dự án đầu tư công cần ưu tiên nguồn vốn, bố trí đầy đủ kịp thời vốn bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án phù hợp tình hình ngân sách địa phương; tích cực triển khai xây dựng các dự án, công trình nông thôn mới theo đúng tiến độ được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện 427 dự án đang thực hiện để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện danh mục dự án thu hồi đất theo các nghị quyết HĐND tỉnh. Rà soát, phân loại những dự án đang triển khai thực hiện hoặc đã thực hiện xong việc thu hồi đất nhưng đã trình hủy trong nghị quyết HĐND tỉnh; dự án đã thực hiện xong nhưng không có trong danh mục thu hồi đất; dự án đang thực hiện bồi thường chưa hủy bỏ, nhưng không có trong danh mục dự án được tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết HĐND tỉnh; dự án kéo dài quá 3 năm chưa đề xuất đưa ra khỏi danh mục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đánh giá toàn diện tác động việc hủy bỏ thu hồi đất các dự án trong thời gian qua, nhất là việc hủy bỏ những dự án thuộc tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong việc lập danh mục dự án thu hồi đất; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lập, tổng hợp và theo dõi kết quả thực hiện danh mục dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn…

TRÂM NGUYỄN