Nghị quyết Kết quả giám sát của HĐND tỉnh Bình Dương về thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch

Bài cuối: Tập trung phát triển y tế tuyến cơ sở, cộng đồng

- 06:42, 02/08/2022

Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn, Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo ngành y tế tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là lực lượng y tế tuyến cơ sở, mạng lưới y tế cộng đồng…

Tổ chức bộ máy, nhất là ở cấp cơ sở quá mỏng

Cùng với ghi nhận những kết quả đạt được, Nghị quyết của HĐND tỉnh Bỉnh Dương đã chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ, một số khu vực bị phong tỏa để phòng, chống dịch nên việc đi lại bị hạn chế, ảnh hưởng đến công tác triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ, nhất là việc thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ Covid-19.

Các chính sách hỗ trợ được triển khai cùng lúc trong thời gian ngắn, cấp bách với số lượng đối tượng thụ hưởng chính sách nhiều; một số đối tượng thuộc nhiều nhóm hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện các chính sách đòi hỏi phải bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, thủ tục phải đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả, trong khi nhân sự tại cơ sở quá ít, phân tán, dẫn đến lúng túng trong rà soát, thống kê, lập danh sách các nhóm đối tượng cũng như khó khăn trong việc xác định nhóm đối tượng lao động tự do khác, nhất là các trường hợp không cư trú trên địa bàn… dẫn đến trùng lặp, bỏ sót đối tượng.

Mặt khác, việc giải quyết những yêu cầu đòi hỏi của công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ nên quá trình triển khai, giải quyết gặp nhiều lúng túng. Tổ chức bộ máy, nhất là ở cấp cơ sở còn quá mỏng so với đặc thù địa bàn dân cư của các phường ở Bình Dương nên gây nhiều áp lực, khó có thể đáp ứng yêu cầu của khối lượng công việc quá lớn - vừa đảm đương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, vừa giải quyết các gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong cùng một thời gian ngắn và cấp bách…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bình Dương giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo - ẢNH THANH MINH
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bình Dương giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Ảnh: Thanh Minh

Đẩy mạnh hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh

Trên cơ sở đó, đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, HĐND tỉnh Bình Dương đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Chính phủ cho tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động được quy định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai, thực hiện các chính sách để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, điều hành, nhất là đối với những mặt còn hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục. Chỉ đạo ngành chức năng rà soát các chế độ, chính sách đã giải quyết; tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương giải quyết những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện những giải pháp hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, nhất là việc hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch đối với các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn.

Đối với công tác quản lý nhà nước, quá trình triển khai thực hiện các chính sách theo quy định của Trung ương và các chính sách đặc thù của địa phương, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền đồng bộ. Trong đó, giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm làm đầu mối triển khai công tác thông tin tuyên truyền nhằm công khai, đầy đủ, rõ ràng và kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng, tránh những thắc mắc, so bì, khiếu nại; tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện chính sách. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhằm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế, thiếu sót.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý địa bàn dân cư. Các cơ quan chuyên môn như Sở Thông tin và Truyền thông, Công an và UBND các cấp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương hoàn thiện và chia sẻ cơ sở dữ liệu số để quản lý xã hội, quản lý dân cư chặt chẽ, khoa học, đồng bộ; trên cơ sở đó các địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin về biến động dân cư trên từng địa bàn phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Dương cũng nhấn mạnh: yêu cầu UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; có các giải pháp hỗ trợ để người lao động có điều kiện sinh sống tốt hơn, đồng thời hỗ trợ chủ nhà trọ tiếp cận các nguồn vốn với thủ tục hành chính thuận lợi để nâng cấp, cải tạo các khu nhà trọ hiện hữu. Cùng với đó, chỉ đạo ngành y tế tập trung giải quyết vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là lực lượng y tế tuyến cơ sở, mạng lưới y tế cộng đồng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đủ sức giải quyết tốt những tình huống dịch bệnh xảy ra.

NGUYỄN NHẬT