Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND

Bài 3: Đôn đốc thường xuyên, quyết liệt thực hiện kiến nghị

- Thứ Năm, 15/09/2022, 06:40 - Chia sẻ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, cùng với không nên lựa chọn quá nhiều cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện Con Cuông, Nghệ An nhấn mạnh việc theo dõi thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề. Theo đó, phải đôn đốc thường xuyên, quyết liệt việc báo cáo kết quả và cung cấp hồ sơ liên quan về việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại nghị quyết HĐND thông qua việc nhắc nhở tại các cuộc họp hoặc gặp gỡ trao đổi, ban hành văn bản đôn đốc nhắc nhở. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cố ý không chấp hành Nghị quyết HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề…

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND huyện Con Cuông đã tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề. Điển hình như: giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018; việc tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng dự án phát triển hạ tầng Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 Sau giám sát, các cơ quan chịu sự giám sát và các cơ quan liên quan tiếp thu, thực hiện khá kịp thời.

Sau khi nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề được HĐND huyện thông qua, Thường trực HĐND huyện phân công cụ thể Văn phòng HĐND - UBND, các ban và các đại biểu HĐND thường xuyên theo dõi các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện các kết luận sau giám sát của HĐND huyện qua các hình thức: nhắc nhở tại các hội nghị, ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo kết quả giám sát... Do đó, kiến nghị tại nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề do HĐND huyện ban hành đều được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chậm được giải quyết, tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Ban Dân tộc HĐND huyện Con Cuông giám sát kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh bán trú ở các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện 	Ảnh: Lương Hương
Ban Dân tộc HĐND huyện Con Cuông giám sát kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh bán trú ở các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
Ảnh: Lương Hương

Không chạy theo số lượng

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung, giám sát chuyên đề của HĐND nói riêng, Thường trực HĐND huyện Con Cuông nhấn mạnh: không nên lựa chọn quá nhiều cuộc giám sát chuyên đề trong mỗi năm. Vì thực tế, đội ngũ đại biểu chuyên trách HĐND cấp huyện ít người, đây là bộ phận chính tham mưu cho hoạt động giám sát của HĐND, thường trực, các ban HĐND. Ngoài tham mưu thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND, đội ngũ chuyên trách còn phải thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của thường trực, các ban HĐND. Nếu đề ra quá nhiều cuộc giám sát chuyên đề trong mỗi năm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chung của HĐND cũng như chất lượng thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề.

Cùng với đó, chủ đề giám sát phải lựa chọn nội dung có tính thiết thực, tính bức xúc trong xã hội, những vấn đề có nhiều tồn tại, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước; được các ban, đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và cử tri ở địa phương quan tâm, kết hợp giám sát qua văn bản với đi khảo sát thực tế. Phát huy vai trò của các đại biểu HĐND chuyên trách trong tham mưu giúp HĐND huyện thực hiện giám sát chuyên đề. Đại biểu chuyên trách có nhiệm vụ tham mưu chính cho đoàn giám sát trong các khâu: thu thập tài liệu, nghiên cứu văn bản, tổng hợp kết quả khảo sát; xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát; tổ chức giám sát; dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề. 

Đề nghị xem xét, đánh giá khi cố ý không chấp hành

Nhấn mạnh vai trò của việc theo dõi thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện Con Cuông cho rằng, sau khi kết thúc cuộc giám sát, nếu không có sự đôn đốc, nhắc nhở đối tượng được giám sát thực hiện kết luận, kiến nghị, đối tượng được giám sát có thể chểnh mảng, thực hiện qua loa, hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị. Từ đó sẽ làm giảm hiệu lực, hiệu quả của kết luận, kiến nghị của HĐND và giảm tính quyền lực của cơ quan dân cử.

Thường trực HĐND huyện Con Cuông nhấn mạnh: đây phải được coi là một khâu quan trọng trong hoạt động giám sát của HĐND, đòi hỏi HĐND phải quan tâm thực hiện tốt trên các mặt sau đây: đôn đốc tập thể, cá nhân thuộc đối tượng giám sát báo cáo kết quả và cung cấp hồ sơ liên quan về việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại nghị quyết HĐND thông qua việc nhắc nhở tại các cuộc họp hoặc gặp gỡ trao đổi, ban hành văn bản đôn đốc nhắc nhở. Nội dung này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt. Đề nghị cơ quan cấp trên quản lý cán bộ xem xét xếp loại hàng năm nếu đối tượng giám sát chây ỳ, không thực hiện kết luận, kiến nghị. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cố ý không chấp hành Nghị quyết HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề.

THÁI AN