Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu

Bài 1: Phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri và HĐND

- Thứ Hai, 27/03/2023, 05:53 - Chia sẻ

Số lượng đại biểu có trình độ đại học, sau đại học, đại biểu nữ, đại biểu tái cử có kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ này tăng hơn so với nhiệm kỳ trước; nhiều đại biểu giữ vị trí quan trọng, là người đứng đầu trong các cơ quan Đảng, đoàn thể. Tổ trưởng Tổ đại biểu là lãnh đạo huyện, thị, thành phố nhằm nắm bắt tốt hơn tình hình cụ thể của địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo đảm Tổ đại biểu là cầu nối giữa cử tri và HĐND tỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ trưởng Tổ đại biểu là lãnh đạo huyện, thị, thành phố

Những năm qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm và có những biện pháp thiết thực để bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Chuẩn bị cho công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong hiệp thương, lựa chọn các ứng cử viên có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu về các lĩnh vực để giới thiệu tham gia đại biểu HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND theo quy định, chất lượng đại biểu và các cơ cấu bảo đảm quy định. Số lượng đại biểu có trình độ đại học, sau đại học, đại biểu nữ, đại biểu tái cử có kinh nghiệm hoạt động tăng hơn so với nhiệm kỳ trước; nhiều đại biểu giữ vị trí quan trọng, là người đứng đầu trong các cơ quan Đảng, đoàn thể.

Thường trực HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thành lập 13 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tương ứng với 13 đơn vị hành chính cấp huyện. Tổ trưởng Tổ đại biểu là lãnh đạo huyện, thị, thành phố nhằm nắm bắt tốt hơn tình hình cụ thể của địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo đảm Tổ đại biểu là cầu nối giữa cử tri và HĐND tỉnh.

Phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng đại biểu chuyên trách

Trong thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, nỗ lực thực hiện vai trò, chức năng đại diện cho Nhân dân. Cùng với thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, chất vấn sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm; hoạt động điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt và tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp. Đến nay, đã có hơn 80% ý kiến, kiến nghị sau giám sát được các cấp, các ngành tiếp thu, giải quyết.

Các Ban HĐND phân công cụ thể các nội dung tới từng đại biểu chuyên trách, bảo đảm mỗi đầu việc đều có người chủ trì chịu trách nhiệm, người phối hợp, thời gian và tiến độ thực hiện. Là thành phần nòng cốt trong công tác thẩm tra, giám sát, các đại biểu chuyên trách đã nghiên cứu, thu thập thông tin phục vụ các nội dung giám sát. Vì vậy, những nhận định, đánh giá trong thẩm tra, giám sát của đại biểu chuyên trách đều cụ thể, khách quan, chỉ rõ được những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của đối tượng giám sát. Các đại biểu chuyên trách đã thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu HĐND trong nêu câu hỏi chất vấn và tranh luận, làm rõ những vấn đề còn bất cập, hạn chế.

Trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

Nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT, các Tổ trưởng Tổ đại biểu đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố phân công lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn của địa phương tham gia tiếp xúc để trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri khi có yêu cầu. Sau đợt tiếp xúc, một số Tổ đại biểu họp rút kinh nghiệm. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời theo quy định.

Bên cạnh đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phân công đại biểu nghiên cứu, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đánh giá từng nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri để xác định các vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng để tiếp tục kiến nghị giải quyết hoặc đặt câu hỏi chất vấn. Hầu hết các đại biểu của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đều đặt câu hỏi chất vấn để đề nghị UBND tỉnh hoặc các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 phiên chất vấn tại các kỳ họp thường lệ; các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có 65 câu hỏi chất vấn, tranh luận đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ đại biểu, Tổ trưởng Tổ đại biểu luôn trao đổi những vấn đề liên quan đến địa phương, những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

LÊ HUYỀN