Vai trò HĐND trong diễn tập khu vực phòng thủ

- Thứ Năm, 28/10/2021, 06:45 - Chia sẻ
5 năm một lần, các huyện, thành phố, thị xã lại tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện. Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song nhiều địa phương đã có những giải pháp thích ứng và tổ chức diễn tập đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Có nhiều đơn vị, cuộc diễn tập diễn ra rất thành công từ thực hành vận hành cơ chế đến tổ chức thực binh, góp phần quan trọng xây dựng KVPT cấp huyện. Để đạt được kết quả như vậy, vai trò của cơ quan dân cử hết sức quan trọng.

Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh thảo luận tại kỳ họp chuyên đề diễn tập phòng thủ năm 2021 - ẢNH BÌNH NGUYÊN
Đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh thảo luận tại kỳ họp chuyên đề diễn tập phòng thủ năm 2021
Ảnh: Bình Nguyên

Quyết sách bảo đảm cho cuộc diễn tập

Trong các cuộc diễn tập, yếu tố đầu tiên bảo đảm cho thành công là công tác chuẩn bị. Hằng năm, sau khi có Chỉ thị của Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh, HĐND cấp huyện sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo làm dự toán ngân sách bảo đảm cho diễn tập. Sau khi có dự toán do UBND cấp huyện trình, HĐND phân bổ cho các ngành theo nhiệm vụ, giám sát thực hiện và sau diễn tập thanh quyết toán công khai rõ ràng, bảo đảm cho ngân sách sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Khoa Đăng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã nhấn mạnh: Ngoài bảo đảm cho diễn tập, HĐND đóng vai trò quyết định chuyển trạng thái địa phương theo kịch bản diễn tập. Bám sát quy định của Luật về vai trò, vị trí của HĐND trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, để cuộc diễn tập KVPT thành công, đối với HĐND các bước phải bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc cũng như tình huống thực tiễn đặt ra. HĐND góp phần quan trọng quyết định các quyết sách bảo đảm Quốc phòng - an ninh trên địa bàn, trong xây dựng KVPT.

Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, lấy xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương. Diễn tập khu vực phòng thủ là bước tập dượt, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương nhằm đối phó với những tình huống đe dọa đến sự mất còn của chính quyền địa phương, cả trong thời bình lẫn thời chiến.

Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần được tiếp tục quan tâm, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhất là khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Bảo đảm quốc phòng, an ninh là “trọng yếu”, “thường xuyên”. “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.”

Trong diễn tập, HĐND cấp huyện thực hiện các nội dung trong 4 trạng thái về quốc phòng khá nhuần nhuyễn vai trò của mình trong quyết định các biện pháp về quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ chuyển hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương từ thời bình sang thời chiến theo kịch bản diễn tập. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc thực hiện nhiệm vụ này cơ quan dân cử chưa thực sự vào cuộc, phần lớn do cơ quan Quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và “diễn” theo kịch bản; trong khi cơ quan Quân sự, Công an chỉ nắm về mặt nguyên tắc mà không hiểu sâu về các hoạt động của HĐND, nhất là nguyên tắc tổ chức, nội dung, quyền hạn và phương thức hoạt động. Do đó, có những địa phương việc diễn tập chưa sát thực tiễn, thậm chí có những nội dung chưa đúng quy định của Luật về hoạt động của HĐND.

Góp phần quan trọng phát triển địa phương

Để khẳng định được vai trò cơ quan dân cử trong diễn tập KVPT, trước hết, mỗi đại biểu HĐND cần nhận thức sâu sắc nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về vấn đề quốc phòng - an ninh; nhiệm vụ của HĐND trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh; mỗi đại biểu HĐND nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập KVPT; cần làm gì khi tham gia vào hoạt động này. Từ đó, phối hợp chặt với cơ quan tham mưu (cơ quan Quân sự, Công an), xây dựng kịch bản, các nội dung liên quan đến diễn tập kỳ họp HĐND, bám sát quy định của Luật, các bước chuyển trạng thái về quốc phòng của địa phương và thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước của HĐND trong từng trạng thái quốc phòng. Có như vậy, cơ quan dân cử mới khẳng định được vai trò của mình, diễn tập mới thực chất và đạt các yêu cầu đề ra.

Thực tiễn luôn vận động phát triển, cơ quan dân cử ngoài bám sát luật cần liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân trong nắm vững tâm tư, nguyện vọng về quốc phòng - an ninh để vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Việc xác định các vấn đề trong diễn tập không chỉ căn cứ vào hiện tại, mà còn phải dự báo được sự phát triển của tình hình để bổ sung lý luận bảo đảm phù hợp với yêu cầu xây dựng KVPT và từng địa phương, cả về trước mắt và mang tính chiến lược lâu dài. Vì vậy, đại biểu dân cử cần tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc về diễn tập KVPT, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng địa phương giữ vững ổn định chính trị, tạo thế và lực, môi trường và điều kiện để thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong diễn tập KVPT có nhiều nội dung mới chưa từng được huấn luyện, luyện tập và chỉ có cuộc diễn tập mới có điều kiện áp dụng, coi đó là “phép thử” để rút ra những vấn đề về lý luận, thực tiễn trong xây dựng KVPT. Trong khi đó, một nhiệm kỳ mới tổ chức diễn tập KVPT một lần, đội ngũ cán bộ chủ chốt thường thay đổi. Vì vậy, diễn tập KVPT có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, nhất là giáo dục ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng KVPT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở từng địa phương. Đó cũng là cuộc sát hạch về khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; về vai trò tham mưu của các ban, ngành và về trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT khi có tình huống xảy ra.