Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII

Tạo chuyển biến mạnh trong quản lý

- 06:53, 16/01/2022
HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc những cam kết, giải pháp đồng bộ để khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý trên các lĩnh vực được chất vấn. Đó là, tạo bước chuyển biến đột phá về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về xử lý môi trường trong các cụm công nghiệp; kịp thời nghiệm thu, quyết toán, bàn giao các khu đô thị, khu dân cư cho địa phương quản lý và ban hành quy định quản lý khu đô thị, khu dân cư sau đầu tư...
Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII
Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII

Đó là những nội dung được HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVII.

Tạo đột phá về cải cách hành chính

Đối với lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, Nghị quyết của HĐND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19.8.2021 của Tỉnh ủy về “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến đột phá, thực chất về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu giảm ít nhất 50% thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư của một dự án so với thời gian quy định. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện các thủ tục hành chính với tinh thần: “Cấp ủy, chính quyền phục vụ nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp”.

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến, đầu tư; bảo đảm thực hiện tốt việc hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư và chuyên nghiệp hóa các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư theo chuẩn quốc tế nhằm tạo điểm nhấn quảng bá, giới thiệu đến các nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công để đưa nhanh các nguồn lực vào đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là các dự án đầu tư công về hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng các công trình y tế, giáo dục, văn hóa… Việc phân bổ vốn đầu tư công phải được tiến hành từ đầu năm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý các dự án sau cấp phép.

Thực hiện nghiêm quy định xử lý môi trường trong cụm công nghiệp

Về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, yêu cầu đặt ra là hoàn thành công tác lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất, tính khả thi cao. Tăng cường quản lý về giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân… Tăng cường quản lý về tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục rà soát quy hoạch các vùng khoáng sản để có biện pháp quản lý đúng quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản khi chưa đủ các thủ tục pháp lý và các điều kiện bảo đảm.

Nghị quyết giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", theo hướng quy hoạch xây dựng 1 nhà máy xử lý rác thải tập trung để thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm quy định về xử lý môi trường trong các cụm công nghiệp, yêu cầu 100% cụm công nghiệp khi thành lập mới phải có chủ đầu tư hạ tầng, 100% cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng có hệ thống xử lý nước thải tập trung; sớm có giải pháp thu gom, xử lý nước thải khu vực nông thôn.

Chuyển biến mạnh chất lượng lập, quản lý quy hoạch

Lĩnh vực xây dựng, Nghị quyết HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lập và quản lý các quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch sử dụng đất. Tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Có giải pháp quyết liệt để kịp thời nghiệm thu, quyết toán, bàn giao các khu đô thị, khu dân cư cho địa phương quản lý và ban hành quy định về quản lý khu đô thị, khu dân cư sau đầu tư. Tích cực rà soát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; xây dựng nhà ở cho công nhân lao động.

Nghị quyết HĐND tỉnh yêu cầu: Rà soát, khẩn trương khắc phục những bất cập trong công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên bảo đảm đủ tỷ lệ giáo viên đứng lớp trên số học sinh thực tế. Bảo đảm các chính sách cho giáo viên mầm non, giáo viên hợp đồng ngoài biên chế; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; xây dựng Đề án phát triển ngành giáo dục - đào tạo của tỉnh với tầm nhìn dài hạn, giải pháp đồng bộ để phát triển bền vững.

Để nâng cao hiệu quả lĩnh vực lao động, việc làm, giao UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương” phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị tốt cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để đến năm 2025, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.